بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اندیشه

چهارشنبه ۲۰ام دی ۱۳۹۶ بحثی از منظر معناشناسی و اخلاق پژوهی

چرا داستان ها مهم اند؟

در ساحت اخلاق آنچه هست داستان مهربانی هاست مثل مادر ترزا . آنچه واقعا هست مردان وزنانی است که شرف خویش را پاس می دارند، غم انسان می خورند، شجاعت های واقعا زیسته شده از خود نشان می دهند وبه دردها ومرارتهای پیرامون خود حساس می شوند. شجاعت بودن را ما در احمد زاده مزه مزه می کنیم. اراده آزاد اخلاقی را ما در فاعلانی می آزماییم که بر روی این زمین و زیر این آسمان وبا همین بدن و پوست وگوشت واستخوان ودر همین تاریخ وموقعیت های واقعی اجتماعی، به رغم همه جبرها ومحدودیت ها ودشواری ها، همچنان از ژرف ترین لایه های اصیل وجودی خویش، معرفت اخلاقی را ، شوق اخلاقی را، خواست اخلاقی و ارادۀ اخلاقی را می تراوند و به منصه ظهور می رسانند. این به ما کمک می کند که حکم به امکان «اخلاقی زیستنِ انسان» بدهیم ومعنای محصّل مسؤولیت شخصی اخلاقی خویش را ادراک بکنیم وبیازماییم.

جمعه ۸ام دی ۱۳۹۶

بازگشت حاکمیت به مخیله جمعی

دوباره می‌توان به سیاست آرمانگرا نیز رجعت کرد. ایده حاکمیتی که از تلفیق مدل آلتوسیوسی و ژان بدنی تاسیس کردیم، یک آرمان بزرگ پیش روی خود دارد: حرکت به سمتی که جامعه با همه کثرت و تنوع خود، نسبت به بنیادی‌ترین ارزش‌های حیات سیاسی به وفاق برسد: آزادی و عدالت، مطابق با منطق خاص تاریخی و فرهنگی. تحقق این آرمان نیازمند بازیگران خلاق، آفرینشگر و شجاعی است که از سکوی لایه‌های ثانوی حیات اجتماعی، ضمن کسب نیرو از لایه‌های پایینی بیشترین امکان تاریخی هم آوایی آنها برای کلی شدن و کلیت یابی را احیا کنند.

پنج شنبه ۷ام دی ۱۳۹۶

اصلاح طلبی نافرجام شیخ محمدعبده

شیخ با این نگاه نظر خودش را کامل کرد که – "انسان به عنوان انسان به طور کامل مسئول اقدامات و تصمیماتی است که خدا به او داده است" - در ضمن اوهر تصمیمی بگیرد آزاد است،" عبده بر این باور بود که باید "در ظاهر آیات قرآن بحث وغورنگردد" چرا که ممکن است برداشت از معنای ظاهری آیات خلاف آزادی انسان را نشان دهد ، این زاویه دید یعنی نگاه به ظاهر آیات به صورت خطر بزرگی در خواهد آمد و عقیده مسلمانان را محاصره ومحدود خواهد کرد.

سه شنبه ۵ام دی ۱۳۹۶

آیا محبوبیت روحانیون در جامعه کاهش یافته؟!

شنبه ۲۵ام آذر ۱۳۹۶

رسم عربی و جهاد اکبر

ما با هر اصول و مبانی که داریم باید به مصادیق بپردازیم تا بحث واقعی در بگیرد . شبستری خواستار تحول کلی است این تحول را مدام بیان می کند اما فقه در زمره دانش عملی قرار دارد. شبستری در تحول دانش نظری گفته است به عبارتی وارد بحث مصداقی نشده است.

پنج شنبه ۲۳ام آذر ۱۳۹۶

انسان و هستی

آنکه از روی بینش یا بر حسب ایمان به اندیشه وحدت وجود راه یافته است خواه روی قله کوهی باشد یا در سیاهچال زندانی، صدای ناقوس کلیسایی را بشنود یا دل به اذان مغرب بسپارد، خود را در خانه خویشان و در حضور و صحبت دوست احساس میکند و سبک پا و توانمند به راه زندگی آدم- وار میرود. در طربخانه خاک از زنده بودن با دیگران لذت میبرد. ارزش چیزها را میداند اما در تصاحب آنها حرص نمیزند. نسبت به آنچه در جهان و دور و برش میگذرد حساس است. با هوشیاری از سیل ریز ابتذال جامعه مصرفی کناره میگیرد. نیکی را در اندیشه و گفتار و رفتار بارور میکند. در آغوش گرم طبیعت شیره جان این مادر خردمند مهربان را میمکد و بخواب میرود.

جمعه ۱۷ام آذر ۱۳۹۶ فشرده ای ازتحلیل محتوایی سوره نساء

فراموش شدگان

جنبش حق طلبی زنان که باحمایت موثر وآشکار پیامبر آغاز ودرحال رشد بود، ادامه نیافت ودستاوردهای آن تکمیل وتثبیت نگردید. زیرا با رحلت پیامبر و متوقف شدن جریان وحی، زیرفشارسنگین نظام وفرهنگ مردسالارانه قبایلی که هنوز نفس می کشید و پا گرفتن الگوی اشرافیت جدید برگرفته از نظامات و فرهنگهای دوامپراطوری ایران و رم درلباس خلافت اسلامی، به محاق رفت . لذا آن دستآوردها وترتیبات تازه ای که درپرتو وحی وبه ابتکار پیامبر برقرارگردیدند، نباید نهایی وجاودانه تلقی شوند. جنبشی برخورداراز حمایت خدا و رسول، و به همت پیشروترین زنان شجاع پیرامون پیامبر آغازشده بود که اگربا تغییرات تکاملی درشرایط عینی همراه می گردید، درراستای تحقق اهداف وارزشهاای بنیاین وحی ادامه می یافت و به تبع آن، کیفیت آن ترتیبات بیش ازپیش با اصول وارزشهای ناب وحیانی، آزادی، برابری وعدالت، همآهنگ می گردید.

پنج شنبه ۱۶ام آذر ۱۳۹۶

ایران، دو  یا یک

رفتار درست را روشنفکران فرهنگی در ایران داشته اند. این نسل به ایران توجه داشته است؛ هم به مدیریت و حکومت ایرانی و هم به جغرافیای ایرانی و هم مفاخر فرهنگ ساز ایرانی و آنچه که ایرانی می دانسته است را نشان داده است و به قبل و بعد از اسلام هم توجه زیادی نداشته است.این جریان حتی به نوع حکومت شیعه یا سنی یا غیر اسلامی توجه نداشته است و در عوض فرهنگ جامعه ایرانی را کاویده است. نه ضد صفویه بوده نه برانداز عباسیان بلکه هر آنچه ایرانی بوده از قیام و اعتراض و خلاقیت هنری و انحطاط را بیان کرده است.در نتیجه روشنفکران فرهنگی بستری مناسب برای کاویدن در ایران گذشته برای ما فراهم کرده اند. این بستر را باید شناخت، ارزیابی کرد و باز دوباره ایران را دید.

شنبه ۴ام آذر ۱۳۹۶

شریعتی و بازیابی جامعه

. مردم نه به خود اعتماد دارند و نه بهره‌مند از يك وحدت شخصي براي زندگي خصوصي خود هستند. بستر امروزي جامعه كه شريعتي آن را فراخوان مي‌كند با بستر جهان سابق فرق دارد. پيش‌تر اگر سنت بود امروزه ارزش‌هاي جهان جديد است كه دارد ما را فراخوان مي‌كند. امروزه به‌جاي روايت انقباضي از شريعتي، بستر يك روايت انبساطي براي شريعتي مهياست. امروز با دكتر شريعتي مي‌توانيم امكاني فراهم كنيم براي بازيابي جامعه به منزلگاه هويت فرهنگي تا قادر باشد ما را به منزله يك الگوي زنده براي وجدان‌هاي عام انساني عرضه كند.

جمعه ۳ام آذر ۱۳۹۶

شریعتی گفتمان و آثار خود را به مکان‌های عمومی آورد

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.