خبر
ویدئو
برگزیده

ترازوی منافع ملی ایران

سیاسیون و مقامات ایران در اظهارات خود باید توجه داشته باشند که چگونه اینگونه اظهارات ممکن است برای تخریب وجهه و ضربه‌زدن به منافع امنیت ملی ایران، مورد سوءاستفاده جبهه جنگ‌طلب قرار گرفته و چه هزینه سنگینی ممکن است به ایران تحمیل کند.

اعتراضات دی ماه و قطبی سازی فضا

اصلاح ساختاری با برنامه تغییر رفتار برای تغییر قانون که به اصلاح ساختاری منجر شود. این ایده در حکومت و جامعه مدنی و هم میان اصلاح طلبان زمینه دارد.

پرستو فروهر:

دادخواهی مرا انسانی تر و ایرانی تر کرده

دادخواهی نوعی من را ایرانی‌تر هم کرده است؛ به این معنا که تعلق و تعهد اجتماعی من را نسبت به سرزمینی که از آن می‌آیم محکم‌تر و واقعی‌تر کرده. همچنین شبکه‌ی گسترده و گوناگونی از ارتباط‌های انسانی -ایرانی و غیرایرانی- برایم ساخته که به من امکان تجربه‌ی همبستگی را داده است.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.