ویدئو
برگزیده

اعتراض جمعی از فعالان سیاسی و مدنی به تداوم حبس محمد رضا جلایی پور

امضاکنندگان این نامه، با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون و تعهد به مصالح وامنیت و منافع ملی و با اعلام سلم و صلح و دوستی به همه اقشار جامعه از جمله کسانی که با دغدغه امنیت ممکن است موجد یا توجیه گر این گونه برخوردهای ضدامنیتی باشند، خواستار بازنگری جدی در این رفتار شده، و آزادی فوری آقای جلایی پور و دیگر بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی را از مسوولان محترم قضایی و امنیتی تقاضا می کنند. بدیهی است که این اقدامات هرچند دیرهنگام، نقشی موثر در تقویت انسجام و همبستگی ملی به عنوان پایه توسعه و امنیت کشور خواهد داشت.

احضار همواره مصدق

همان‌گونه که دولتمردان ایرانی روی دیوار بی‌اعتمادی با آمریکا عکس کودتای ۲۸ مرداد را قاب می‌کنند و آمریکایی‌ها نیز در مرور پیشینه روابط‌شان با ایران همواره به نقش این کشور در سقوط مصدق اشاره می‌کنند، تاریخ نیز همواره و نه دوباره، مصدق را احضار می‌کند! احضار پاکدستی سیاسی و اخلاقی و مالی در عصر کشف فسادهای بزرگ، احضار استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی در دوره امنیت‌ستایی آزادی‌گریز و احضار اعتماد مردم به رئیس دولت‌شان در زمانه یأس و ناامیدی روشنفکران و جامعه از انتخاب‌شان. مصدق همواره در حال احضار به دنیای باقی است.

نسخه رئالیستی دکترمصدق

نمی‌شود گفت من باید به هر شرایطی تن دهم، چراکه این‌جا وطنم است. نمی‌شود گفت آزادی و امنیت و کرامت انسانی نداشته باشم، تنها به این خاطر که در وطن باشم و تحت سیطره بیگانه نباشم. این روند متناقض است. ما به این دلیل تمایل به ماندن در وطن داریم که در خانه خود آزادتر هستیم و انسان شایستگی و کرامت بیشتری نزد خود دارد تا در نزد بیگانه. اما اگر بخواهد عکس این باشد، یعنی دوست با دوست خود و با خودی خود همچون دشمن و بیگانه رفتار کند، چه بخواهیم چه نخواهیم، مردم از فرهنگ و مذهب و هویت و ملیت و… گریزان می‌شوند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.