ویدئو
برگزیده

مفهوم پوچ اندیشان در جامعه تک صدایی و تکثر گرا

در جامعه ی باز و دموکرات هیچ شخصیتی با هر اندیشه و تفکر و رفتار و مذهبی سرکوب نشده و "پوچ اندیش " خطاب نمیشود و جا برای فعالیت و بروز هر نوع رفتار و تفکر باز است. چنین تفکری همواره امیدوار است که فرایندهای تعارض و گفتگو در نهایت به مشخص شدن و متعاقب آن به درک بهترین راه برای تک تک افراد جامعه یا همان مصلحت عموم بینجامد. در نهایت، نتیجه مهم این گذار این است که عقیده هیچ گروه خاصی نمی‌تواند به عنوان حقیقت مطلق مورد تأیید باشد؛ بنابراین وجود هیچ گروهی که بتواند دو مفهوم «مصلحت عمومی» و حقیقت مطلق را با هم داشته باشد ممکن نیست.

شماره سی و یکم نشریه ایران فردا منتشر شد

سی و یکمین شماره نشریه ایران فردا منتشر شد. در این شماره "رادیکالیسم" مورد بررسی قرار گرفته است.

تصویری رادیکال از آینده

سیر شریعتی کشف بن‌بست‌ها و بحران‌های تاریخی‌ای بود که در زمان و جهان ما رسوخ کرده است و این خود بدون ایجاد گونه‌ای از بحران امکان‌پذیر نبود. تلاطمی که شریعتی در جهان ما ایجاد کرد، هم‌چنان مشغول به کار است و در صحنه پیکار واقعی تاریخی، جنبه‌های خونینی نیز پیدا کرده است. اگر روح دوران جدید بر حذر از مضمونِ دائمیِ انقلاب نیست، شریعتی نیز نمی‌توانست بدون ورود به این تلاطم عظیم، طرحی از جهان آینده، هرچند نه به تمامی ترسیم کند. وی با نقد جهان مذهب، یکسره به نقد جهان پرداخت و چنان تصویر رادیکالی از چشم‌انداز آینده داد که ضمن نقد بنیانیِ سرمایه، تلاش برای تقرّب به گونه‌ای جهانِ معنوی که خود بدان باور داشت، در آن اجتناب ناپذیر است. این جهان معنوی فراتر از هرگونه الهیات و سنت‌های مرسوم و مسدودکننده است.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.