بایگانی برای :خوراک متنی این بخش کودکان خیابان

شنبه 19th می 2012 چهار و نیم میلیون کودک ایرانی خارج از چرخه تحصیل

میلیون‌ها کودک در معرض خیابانی شدن

فرشید یزدانی فعال حقوق کودک اعلام کرده است بر اساس آمارهای حاصل از آخرين سرشماری رسمی كشور، ۲۷ درصد کودکانی ایرانی، خارج از چرخه تحصیل قرار دارند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.