بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مهدی معتمدی مهر

جمعه 28th فوریه 2014 ادامه برخوردهای غیرقانونی در زندان رجایی شهر

مهدی معتمدی مهر برای سومین ماه از ملاقات حضوری منع شد

مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران برای سومین ماه متمادی از ملاقات حضوری با همسرش محروم شد. مقامات دادستانی پیش از این، فعالیت سیاسی در زندان و به ویژه امضای نامه ای خطاب به سیدمصطفی تاج زاده و طرح کمپین ملی اصلاحات قضایی را از جمله دلایل این تصمیم اعلام کرده بودند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.