بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مراسم شب های قدر

شنبه 27th جولای 2013 برای چهارمین سال پیاپی اتفاق افتاد

ممانعت از برگزاری مراسم شب های قدر در حسینیه ارشاد

برای چهارمین سال پیاپی از برگزاری مراسم شب های قدر در حسینیه ارشاد ممانعت به عمل آمد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.