بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محمود هاشمی شاهرودی

دوشنبه 27th اکتبر 2014 احمد خاتمی:

هاشمی شاهرودی گزینه ریاست مجلس خبرگان است

احمد خاتمی، عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبری، گفته است که جانشين محمدرضا مهدوی کنی، رئيس پيشين اين مجلس در ماه اسفند تعيين خواهد شد و از محمود هاشمی شاهرودی، به عنوان يکی از افرادی که «در معرض کانديدا شدن قرار دارد» نام برده است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.