بایگانی برای :خوراک متنی این بخش سهیل عربی

پنج‌شنبه 11th دسامبر 2014 همسر سهیل عربی:

نیازی به مداخله سوء استفاده گران نمی بینیم

ما پرونده سهیل را از طریق مراجع قانونی و قضایی تعقیب می کنیم و امید به احقاق حق خود داریم و نیازی به مداخله سوء استفاده گران نمی بینیم.

جمعه 28th نوامبر 2014 افشای دروغ پردازی سایت‌های امنیتی

بر اساس حکم صادره اتهام سهیل عربی “سب النبی” است

این وب‌سایت درگزارشی ویژه، ضمن رد اتهام توهین به پیامبر، حکم اعدام سهیل عربی را اتهام «تجاوز به عنف» اعلام کرده است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.