بایگانی برای :خوراک متنی این بخش دیوان عالی کشور

دوشنبه 11th ژانویه 2016 با وجود نقض اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دیوان عالی کشور

حکم سه سال حبس رضا آقاخانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی تایید شد

شعبه 35 دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی را رد و آن را وارد ندانست. با وجود اینکه این اتهام اثبات نشد، سه سال حبس این فعال سیاسی در شعبه 54 دادگاه انقلاب اسلامی تایید شد.

سه‌شنبه 13th آگوست 2013

حکم ده سال زندان عماد بهاور در دیوان عالی کشور نقض شد

با نقض حکم ده سال حبس تعزیری عماد بهاور، پرونده ی وی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.