بایگانی برای :خوراک متنی این بخش دمکراسی

دوشنبه 14th می 2012 یک تحقیق بین‌المللی نشان داد:

ایرانی‌ها باورمند‌ترین مردم خاورمیانه به دمکراسی هستند

بر اساس نتایج این نظرسنجی بیش از 94 درصد از پرسش شوندگان ایرانی از حق انتخاب آزادانه دفاع کرده و بیش از 71 درصد از پرسش شوندگان گفته اند برای آنها تساهل و تسامح در رفتار با مردم و گروه‌ها مهم است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.