بایگانی برای :خوراک متنی این بخش حمید سمندریان

پنج شنبه ۲۲ام تیر ۱۳۹۱ درگذشت استاد سمندریان به دلیل بیماری

پدر تئاتر ایران هم رفت

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.