بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اعتراضات کارگری هفت تپه خصوصی سازی

چهارشنبه 30th اکتبر 2019 کارگران نیشکر هفت‌تپه

اسماعیل بخشی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد

به گزارش بی‌بی‌سی، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، در کانال تلگرامی خود گزارش داده‌ است که آقای بخشی پس از تودیع وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی حکم اولیه خود در دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شده است. ‌

سه‌شنبه 8th اکتبر 2019 کارگران کارخانه هفت تپه:

تا وصول مطالبات خود به تجمعات صنفی خود ادامه خواهیم داد

در روزهای اخیر کارگران کارخانه هفت تپه به اعتراضات خود در این مجتمع شدت بخشیدند و خواستار آزادی کارگران بازداشتی و ابطال احکام صادره علیه آنان و همچنین فروش این کارخانه و بازگرداندن مدیریت شرکت از بخش خصوصی به دولت هستند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.