بایگانی برای :خوراک متنی این بخش آموزش و پرورش

شنبه 30th می 2015 افت شدید توجه خانوارهای محروم به آموزش کودکان از 1389

۶۵ درصد خانواده‌های محروم پولی برای تحصیل فرزندانشان ندارند

یکی از نتایج فشارهای اقتصادی بر خانوارهای محروم، این بوده است که اکثریت این خانوارها هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به حدود صفر رسانده‌اند. هم‌زمان با حاکمیت رکود اقتصادی سنگین بر کشور، به‌طور میانگین حدود 12 درصد خانوارهای دارای فرزند 6 تا 18 ساله در استان تهران، رقمی نزدیک به صفر (کمتر از ماهانه 1000 تومان) برای آموزش فرزندان خود خرج کرده‌اند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.