جمعه 7th فوریه 2020 , ساعت: 12:02کد مطلب : 115917 نسخه قابل چاپ
رضا صمدی

سیاست بمثابه زندگی

شکل گیری جبهه نجات ملی بمثابه استراتژی.

وعدم مشارکت  درانتخابات مجلس بمثابه تاکتیک.

۱-قدرت اجتماعی تعیین کننده ،قدرت مردمی است.

۲-قدرت مردمی بشکل جمعی ،امکان تحقق وبالفعل شدن دارد.

۳-قدرت مردمی درشکل عقلانی است که تاثیر مثبت وپیش برنده دارد.

قدرت مردمی  درشکل احساسی یا همان  پو پولیسم ،معمولا مورد سواستفاده صاحبان قدرت وفرصت طلبان قرار میگیرد.

۴-شکل عقلانی قدرت مردمی درگروسازماندهی مردم توسط مردم ،درشکل صنفی ،مدنی سیاسی قابل تحقق است.

۵-با چنین فهم از مردم وقدرت ،راهبرد محوری ،راهبرد جامعه محوردر برابر راهبرد نخبه محور و حکومت محور میباشد.

۶-راهبرد جامعه محور به این معنی است که اولامردم باید به خوداگاهی برسند ،بعبارتی به قدرت خود آگاه گردند

ثانیا اگاهی از این قدرت جز با سازماندهی خود توسط خودشان ،درشکل صنفی ،مدنی وسیاسی

امکانپذیر نخواهد بود.

ثالثا سازماندهی مردم باید درعرصه کار وزندگی خود مردم انجام پذیرد.

رابعا تکوین سازمانگری مردمی ،از طریق عناصر آگاه تر ،مسئول تر وپیگیر ترهرقشر وطبقه اجتماعی امکانپذیر میباشد.

۸- این عناصر درپیوند طبیعی زیستی با اقشار وطبقات خود،امکان ایفای نقش طبیعی پیش برنده را خواهند داشت.

۹- این عناصر در راستای هدف آگاهی و سازمانگری مردمی است که به ضرورت فهم عمیق تر انسان ،جامعه ،روش شناسی وساز مانگری میرسند ونیاز به سازمانی مستقل برای آموزش خودوشیوه انتقال آگاهی به مردم وسازمانگری وبرنامه ریزی بنام حزب پیدا میکنند.

۱۰-راهبرد جامعه محور بمعنی نادیده گرفتن عناصر وجریانهای موجود و نیز حاکمیت نیست ،بلکه بدین معنی است که درراستای  تحقق اهداف راهبرد محوری است که باید ،شکل وسطحی از روابط با آنها را شکل داد.

۱۱- تمامی اینها بشکل طبیعی در هر جامعه ای وجود داردو عمل میکند،فهم کارکرد این روابط وعمل کردن درست درعرصه این واقعیتها ،بطوریکه نقش محوری از آن مردم گردد،همانی است که جامعه را بسمت حاکمیت صاحبان اصلی قدرت ،یعنی مردم ومهمتر سازوکار حاکمیت مردمی یعنی دموکراسی پیش میبرد.

۱۲- زمینه، عامل وضرورت شکل دهنده به روابط نمادها ونهادها ی اجتماعی ،شکل گیری جبهه نجات ملی با هدف ضد ارتجا- استبداد است.

جبهه ای که درفرایندی از کنش ها در موارد ومراحل گوناگون برپایه رابطه اتحادی – انتقادی قابل حصول میباشد

/۱۳-به همین سیاق ،رابطه  ومواجهه با حاکمیت ودولت ،در اشکال مختلف امری طبیعی وضروری است.

۱۴- رابطه ومواجهه با حاکمیت ودولت براساس وضعیت وموقعیت حاکمیت ودولت  ومتناسب با موقعیت جنبش ومردم در شرایط کوناگون ،  باهدف ایجاد  موقعیت مناسب  برای تشکیل و تقویت جبهه نجات ملی اشکال مختلفی دارد.

۱۵- شکل مواجهه با حاکمیت ودولت متناسب با شرایط توازن قوای اجتماعی با هدف تغییر رفتار یا تغییر ساختار مشخص میشود.

۱۶- درراستای اهداف فوق ،بادرک ازما هیت متفاوت جناح درون حاکمیتی،ونیز تضاد درونی آنها ،اتخاذ راهکاری جهت تشدید تضاد درونی وریزش نیروهای حاکمیتی وحتی جذب آنها در جبهه نجات ملی امر ضروری است.

۱۷-بافهم روند کمی – کیفی از تحولات اجتماعی – تاریخی وبرپایه توازن قوای اجتماعی ،تحولات اجتماعی را فرایندی از موقعیت زرد یعنی تسلط کامل پارادایم حاکمیت به مرحله زرد – سرخ یعنی مرحله ای که پارادایم جنبش ذیل پاردایم حاکمیت قراردارد وازاینجا به مرحله سرخ – زرد ودرنهایت مرحله سرخ یعنی تسلط پاردایم جنبش در جامعه ارزیابی کرده ،از تمام اشکال کنشی اهم از صنفی،مدنی وسیاسی در سطوح مشارکتی،اعتراضی واعتصابی درابعاد محلی،منطقه ای وملی درراستای اهداف استراتژیکمان بهره میبریم.

۱۸-با چنین فهم جامع ،همه جانبه ودربر گیرنده است که باور داریم که رسیدن به نقطه کیفی تحول جنبش، یعنی مرحله سرخ تحول، باتغییر توازن قوای اجتماعی بنفع جریان تحولخواه امکان پذیر خواهد بود.

ادامه

۱۹- دراین فرایند متناسب با ظرفیت اجتماعی وجنبش،

 با تعیین اهداف مرحله ای ،روند رشد،انسجام واتحاد جبهه نجات ملی هدف استراتژیک ماست

۲۰- هدف استراتژیکی که   حلقه مفقوده جنبش ایران ا ز مشروطه تاکنون   یعنی  شکل گیری گفتمان ونهادهای دموکراتیک

را قابل حصول میسازد.

گفتمان ونهادی که عدم شکل گیری آن ، عامل اصلی شکل پوپولیتسی یافتن جنبش های بزرگ ایران

ووارد کردن آن در دورخشونت و استبداد

بوده‌است.

  ۲۱-باین فهم از سیاست وامر سیاسی است که ، میتوان گفت ،جامعه ای وارد زیست مدرن میشود که ،به فهم زیست بمعنی زیست سیاسی شود.

۲۲-باین معنی از سیاست وزیست سیاسی ، با شعار کلی تغییر ساختار حاکمیت برپایه آگاهی هرفرد یا جریانی از ماهیت حاکمیت و فهم استراتژیک از

تحریم انتخابات ،حلقه مفقوده جنبش ایران قابل حصول نخواهد بود.

۲۳- درشرایط کنونی ،با این دریافت که راهبرد جناح راست افراطی ،تحمیل خود بعنوان تنها جریان مسلط کشور به نظام بین المللی،با این فهم از سیاست قدرتهای

اروپایی وآمریکایی است که،قدرتهای جهانی خواهان فروپاشی ملی نییستند وجایگزین برانداز قدرتمند وقابل اعتمادی ندارندوسیاست شان ،آلتر ناتیو سازی از جریان اصلاحی – اعتلالی- تحولی است وبااین برداشت، راست افراطی از بعد از انتخابات ۹۶ با تمام توان درصدد ایجاد موانع درمقابل سیاست های جریان اصلاحی – اعتدالی وتخریب جایگاه آنها درافکار عمومی  وحذف آنها از عرصه حاکمیت با سلاح نظارت استصوابی میباشد تاانتخاباتی بدون آنها اما با آراء بالای ۵۰ درصد برگزار کرده وازآن بعنوان یکی ازآیتم های مهم دربرابراروپا وآمریکا برای اثبات تنها قدرت مسلط برکشوراستفاده کندوازاین دستاوردبرای اجرای مرحله دوم انقلاب یعنی استقرارساختار شیعی خلافت بنام ولایت بهره برده وچون طالبان افغانستان،خود را به آنها تحمیل کند،موضع عدم مشارکت فعال درانتخابات تاکتیک موثر دربرابر اهداف ارتجاعی – خودکامه ای جریان راست افراطی است .

۲۴-درراستای خنثی سازی اهداف انحرافی جریان راست افراطی ،باهدف تضعیف موقعیت راست افراطی وبهم زدن توازن قوای اجتماعی بنفع هدف استراتژیک تشکیل ،تقویت وجایگزینی جبهه نجات ملی وبا آگاهی از تضاد

 های درونی این جریان وآگاهی از مشارکت ۲۰ تا ۵۰ دصد مشارکت مردمی درمناطق مختلف از تاکتیک تشدید تضاد درونی این جریان با سوق دادن آرای شرکت کنندگان بسمت کاندیدا های مستقل تر ونیز طیف بوروکرات وتکنونو کرات در برابر طیف نظامی – امنیتی راست افراطی ،بهره میبریم


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.