بایگانی گزارش و گفتگو از: م . ا

شنبه 1st دسامبر 2012 در حوزه :
گزارش سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه اوپسالا/سوئد

قوانین مدنی وکیفری از دایره شریعت بیرون است

 

سه‌شنبه 25th سپتامبر 2012 در حوزه : ,
سخنرانی صدیقه وسمقی در موزه فرهنگ جهان گوتنبرک

خاورمیانه در آتش جنگ وافراطی گری

 

گزارش / گفتگو از

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.