سه‌شنبه 11th فوریه 2020 , ساعت: 10:02کد مطلب : 115961 نسخه قابل چاپ
علي محمد فخرو-علی سرداری

بازسازی اندیشه عربی در میدانها و خیابان ها دارد شکل می گیرد

    این مقاله از آقای محمد فخرو است که در روزنامه القدس العربی چاپ شده و آقای علی سرداری آن را از عربی به فارسی بازگردانده است:

خلاصه ای از زندگینامه آقای علی محمد فخرو:

 

اودر بحرین ودر سال ۱۹۲۰متولد شده است.

عضو کمیته نخستین  قانون اساسی بود.

وی دراولین دولت بحرین که در سال ۱۹۷۲ تشکیل شد به عنوان وزیر بهداشت منصوب شد و تا سال ۱۹۸۲ مشغول به کار بود.

وزیر آموزش و پرورش را به عهده داشت. ۱۹۸۲ و ۱۹۹۵بین سالهای

به عنوان سفیردر فرانسه و بلژیک منصوب گردید. ۲۰۰۰تا ۲۰۰ وی در سالهای 

و همچنین به عنوان رئیس هیئت امنای مرکز مطالعات و تحقیقات بحرین بین سالهای۲۰۰۰-۲۰۰۴ انتخاب شد.

از سال ۲۰۰۴ بود که صحنه سیاسی را ترک کرد تا تمامی وقت خود را وقف نویسندگی کند.

 از آن زمان بود که او رو کرد به رسانه ها وعمده وقتش را روی موضوع سیاسی فکری گذاشت. 

 

متن مقاله

بیش از دهها هزاران جلد کتاب نوشته شد و هزاران همایش  در چند  دهه و در طول این سالها برگزار گردید، تا اندیشه عربی، از منظر محتوا و روش شناسی بازسازی گردد؛ اما این تلاش ها همچنان در محافل نخبگان وروشنفکران عرب محصور ماند. تلاشهای این نخبگان نتوانست بازسازی اندیشه  عربی را به یک جریان مشترک در جامعه تبدیل نمایند، تا شهروندان عادی از آن استقبال کنند ودر میان خود به گسترش دهند.
 اما اکنون، روند بازسازی  اندیشه  عربی جزئی از جنبش ها و انقلاب های بهار عربی گردیده است، این مسیررا  پسران، دختران وملت عرب  گشودند، بطوریکه میلیون ها نفر با صدای بلند وخشمگین بازسازی اندیشه عربی راخواستار شدند ودر صحنه عربی ایده های نو را طرح کردند که از جانب میلیون ها نفراز شهروندان عادی پذیرفته شد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا خط دهندگان غالب  در جهان عرب کنار زده شوند، چون آنها دربرج های عاج گیر کرده اند و با زبان بورژوازی نرم بازسازی اندیشه عربی را  مطرح می نمایند. برخلاف نخبه گان  اکنون شعارهایی که از جانب میلیونها انسان در میدانها و خیابانهای شهرهای بزرگ عربی مانند بیروت، بغداد، پایتخت الجزایر و خارطوم شنیده می شود از این قرار است:  نه به  فرقه گرایی، بله به رهایی فکری و روحی روانی از تسلط مردان فرقه ای و مذهبی، و با صدای بلند، از پدربزرگان گرفته تاجوانان و کودکان را فرا می خوانند تا سهمیه بندیهای سیاسی و مالی، بین اقوام با نفوذ، قبیله ها، خانواده ها، احزاب و نظامیها که از آن برخوردارند را الغا  کنند، ودر برابر آنها  که از موقعیتشان  سوءاستفاده می کنند و پول ها را غارت می نمایند آنهم از طریق برنامه های که براساس دروغ، ریا و بازی با احساسات  بنا شده است باید ایستاد. مردم دیگر اعتقادی به استعفای این یا آن مقام ندارند ، بلکه بر این باورند که باید یک تغییر ریشه ای صورت گیرد تا ازطرفی وضعیت  کنونی را جابه جا نماید واز طرف دیگر در جهت بازسازی آینده نیزگام بردارد.

 

به همان دلایلی که در بالا یاد آوری شد اصلاحات جزئی ونمایشی باید بطورکلی کنار زده شود، چون دراین روند احتمال بازگشت به عقب در صورت ساکت شدن مردم وجود دارد. از طرفی این را، عقل شکاک نیزمی داند که ازیک سوراخ  نباید دوبار نیش خورد، مردم  باوربه بازسازی اندیشه ای دارند که تنها تحول وتغییراساسی درجامعه ایجاد ودر جهت ساختن حال وآینده کشور برنامه ریزی نماید. این یک فکر آینده گرایانه است که به صورت  تهاجم علیه اندیشه گذشته  قد برافراشته است  وهمچنین علیه اندیشه  زمان حال نیز شوریده است چون این تفکر توسط هزاران ماسک فرصت طلبی وشیطانی پوشیده شده است. باید جای آن را شعارهایی  بگیرد که دربرگیرنده  ارائه خدمات اجتماعی ازجمله بهداشت، آموزش، کار، مسکن وغذای مناسب و با قیمت معقول است. اینها به عنوان یک حق وحقوق شهروندی است که باید جایگزین بخشش این رهبر یا آن رهبر؛ یا برخوردهای همچون برخوردهای عاطفی که بین پدرومادران با فرزندان خود دارندرا بگیرد. 


پس همه این موردهایی که بیان گردید دلیل  بروجود تغییروجهت گیری دربازسازی اندیشه نسبت به مفاهیمی چون عدالت اجتماعی و برابری و توزیع عادلانه ثروت ضروری  می باشد، 
وازجانب دیگرمطرح کردن شعار قانون انتخابات عادلانه، که باید نمایندگان وهمه طیفهای جامعه درآن حضور داشته باشند، آنهم به عنوان شهروندان برابر در انتخاب شرکت کنند تا بتوانند نمایندگان پارلمان را برگزینند،  در چنین وضعیتی است که این سمت گیری به عنوان جهشی فکری در جهت انتقال به یک دموکراسی مردمی پاسخگو منجرمی گردد. از جانب دیگر میلیون ها آدم پارلمانهای  نمایشی را که زیر سلطه قوه مجریه یا رهبران سیاسی حاکم قراردارد را قبول ندارند  وآن را رد می نمایند.

 

البته آنچه برای ما مهم است  رسیدن به نتیجه و محتوى این شعارهاو غیره آنها که بسیار زیاد وروی هم  انباشته شده اند ،و در ضمن نه باید تنها روی شعارهایی که خواستار معیشتی  دارند تاکیه نمود ، بلکه در کاربرد عقلانیت عملی تحلیلی  وانتقادی  نیز لازم است آن مد نظرقرار گیرد.تااز اشتباهات و خطاهای گذشته درس آموخته شود، در این راستا لازم است  به گونه ای با ایده های نوروبرو شویم و روش های جدید را در عمل فعال کنیم تاآن ایده ها به کار گیرفته شوند که برای ما ازحائز اهمیت برخوردارند، درضمن یاد آوری این نکته ضروری به نظر می رسد  که گسترش و پذیرش  این ایدها ازجانب وسیع مردم مهم  است،آنهم  به طور خودجوش ،صادقانه و مشتاقانه ، ازاین شعارها استقبال کنند، به گونه ای که آنچه در نظر گرفته می شود چشم اندازآن در بازسازی اندیشه عربی دیده شود همان طور که آن آغاز شذه ودر آینده ای دور نیز ادامه یابد. این یک شرکت اضافی و واقعی در جهت تلاش های جدی و طولانی مدت است که توسط روشنفکران  وفرهیخته گان عرب که درطول صد ها سال پیش این مسیر را آغاز کردند می باشد.

روند  کنونی اندیشه  در جهان عرب پایانی است به باور پیشین ،درباره با زسازی  اندیشه عربی که  ممکن بود آن از طریق فقهای سلاطین یا نظامیان کودتا چی یا روشنفکران عرب  آنهم در اتاق های  دربسته اندیشه نورا مورد کنکاش  قرارمی دادند،تا در حول حوش  ایده های بازسازی بحث و گفتگو کنند. ولی اکنون  در این روی کرد باید این ایده نه در اتاقهای در بسته بلکه همراه با  میلیون ها کیل متر مربع  وطی خیابانها  ومیدانها  عبور کنند ،تا آن اندیشه را به گوش همه گان برای  تعامل و همکاری برسانند واز این طریق اندیشه نو راتبلور دهند وآن را در ارتباط با واقعیت میلیون ها نفر و رویاهای آنها و امیدهای که  به آینده دارند هم سو نمایندواز همه مهمتر آن را به مرحله باز دهی برسانند.

پس ما  هنگامی در بازسازی اندیشه عربی خود موفق خواهیم شد که بر اولویت ها و واقعیت عربی متمرکز گردیم ،وبا یاد آوری این نکته که  باید تفکرهای  پوچی که وجود دارند را از خود دور نمایم و…

 منبع القدس العربی.

 


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.