خبر
ویدئو
برگزیده
پیش‌شرط‌های تحقق اقتصاد مقاومتی

اولویت اول، اقتصاد؟

شرایط ایران ـ چه در داخل و چه در منطقه و جهان، پیچیده‌تر از آن چیزی است که بعضی آن را ساده می‌کنند. برای درک این پیچیدگی نیاز به استفاده از توان ملی، عقلی و فیزیکی است و این محقق نخواهد شد مگر در شرایط دموکراتیک و نفی سلطه یک طبقه و یک قشر و در چارچوب قانون اساسی که در شرایط کنونی میثاق ملی است. صداوسیما و رسانه‌های نوشتاری و مجازی را هم باید ابتدا «ملی» کرد تا کسانی که منافع فردی و گروهی را مرجح می‌دانند،‌ منزوی شوند.

سه اصطلاح ،سه مکان و سه نام

روند حکومت در ایران، از حسینیه به مسجد و از مسجد به سوی فرهنگ تکیه و مهدیه رفته است. اگر چه رویه انتقادی این روند هم در جامعه ما حضور دارد . روشنفکری مسلمان و روحانیون رفورم گرا با چنین روشی موافق نیستند و مستمرا در نقد آن سخن می گویندالبته تلاشی که کافی نیست .

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.