ویدئو
برگزیده

پندار: دموکراسی کردار: جنبش اجتماعی گفتار: انتخابات

مردم با انتخاب رئیس جمهورشان نشان دادند که برای دستیابی به حقوق و مطالبات که فقط از طریق دموکراسی ممکن خواهد شد، از سوابق و اشتباهات گذشته‌ی مسئولین می‌گذرند و به باورها و عملکرد فعلی آنان اکتفا می‌کنند. همه‌ی صاحب منصبان می‌بایست چنین رشدی را قدر بدانند و این فضا را برای ارتقاء سرمایه اجتماعی، آرامش و ثبات، رشد و توسعه‌ی درون زا، قانون‌مداری و اجرای کامل قانون اساسی و در یک کلام سربلندی ایران غنیمت بدانند.

لزوم توجه جدی‌تر به توسعه خوزستان

مجاورت این استان با آبراه اروندرود و خلیج‌فارس نیز می‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای شایان توجهی در اختیار استان قرار دهد؛ اما متأسفانه و با وجود تلاش‌های فراوان صورت‌گرفته در سال‌های گذشته، استان خوزستان هنوز نتوانسته نسبت به استعداد‌ها و ظرفیتش به جایگاه شایسته خود در اقتصاد ملی دست یابد. امروزه شاخص‌های توسعه در استان خوزستان وضعیت مطلوبی را نمایش نمی‌دهند و از نظر مسائل زیست‌محیطی، به‌ویژه آلودگی هوای ناشی از ریزگردها، وضعیت استان در شرایط ناسالمی قرار دارد. شاخص‌های اشتغال و... را هم باید بر سیاهه مشکلات این استان افزود.

حوزه حضور نوشریعتی؛ تسخیر قدرت یا تغییر زندگی؟

چپ مذهبی که با موقعیتی که ما امروز در آن قرار داریم بتواند با کارگزاران و فاعلان تاریخی مناسبی که در ایران وجود دارد و با همنواکردن خود با جامعه شبکه‌ای موجود و در حال گسترش، تولید معنا کند. بنده در ایران امروز نوعی بحران هویت و بحران معنا می‌بینم. چپ مذهبی، ذیل گفتمان نوشریعتی، با توجه به بحران‌های موجود در ایران علیه مارپیچ نزولی حذف و طرد اجتماعی‌ای است که چه در دولت سازندگی، چه اصلاحات و اکنون اعتدال در واقع با نوعی ناهم‌فازی، در راستای تجدید ساختار سرمایه‌داری حرکت می‌کنند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.