ویدئو
برگزیده
ابوالفضل فاتح

دیدگاه آیت الله سیستانی درباره حق اعتراض و دولت مدنی

حضرت آیت الله سیستانی در خصوص دو موضوع مهم حق اعتراض مردم و مشروعیت دولت مدنی صادر شده و می شود و نه تنها بر عراق بلکه بر گفتمان اصلاحی شیعی و نگاه فقه سیاسی تشیع و جوامع شیعی

فرشاد مومنی:

مسئولان اقتصادی را به مناظره دعوت می‌کنم

بنده از نهاد رهبری می‌‍خواهم از موضع تنظیم روابط بین قوا و اداره امور راهبردی مطالبه یک کار کارشناسی یک صفحه‌ای کنند و از آنها بخواهند که به این پرسش‌ها پاسخ دهند که چه میزان درآمد از این منظر حاصل خواهد شد؟ صرف چه اموری می‌شود؟ در اثر این شوک چه دستاوردهایی حاصل می‌شود؟ حداقل این دستاوردها در آن حیطه چه میزان است؟ آیا اعتماد مردم به حاکمیت بیشتر می‌شود؟ آیا رفاه مردم بیشتر می‌شود؟ همچنین بگویند که در چه حوزه‌هایی سوء کارکرد بوجود می‌آید.

حمیدرضا عابدیان:

در نقدِ دوگانه یِ “فرد” و “ساختار”

اگر امروز، عملگرایی افراط گرایانه یِ جوانان ِ دهه های چهل و پنجاه، به شکلی تحقیرآمیز مورد سهمگین ترین نقدها قرار می گیرد، دور نیست که فردا، بی عملی و تفریط رایجِ امروز نیز با ملامت و سرزنشِ نسل های آتی مواجه شود!

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.