دوشنبه 10th سپتامبر 2012 , ساعت: 12:09کد مطلب : 22881 نسخه قابل چاپ
ادامە حیات در چهارچوب مرزهای ایران برای ملت کرد غیر ممکن شده است(!؟)

جمعی از فعالین کرد خواهان استقلال و تجزیه کردستان ایران شدند!

 جمعی از فعالین کرد بیانیه ای تحت عنوان «ادامە حیات در چهارچوب مرزهای ایران برای ملت کرد غیر ممکن شده است» صادر کردند. آنان خواهان رفراندوم در کردستان ایران (که ازآن به عنوان شرق کردستان یاد کرده اند)  تحت نظارت سازمان های بین المللی به منظور تعیین حاکمیت سیاسی آینده کردستان ایران شدند.
متن این بیانیه که توسط یکی از سایت های کردی منتشر شده ، بدون هیچ شرح اضافه ای در زیر آمده است:
دهها فعال و نویسنده کرد: ادامە حیات در چهارچوب مرزهای ایران برای ملت کرد غیر ممکن شده است
NNS ROJ: دهها فعال سیاسی و مدنی، نویسنده و روزنامەنگار کرد در واکنش به مواضع اخیر بخشی از اپوزسیون ایرانی در قبال توافق نامەی احزاب دمکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران، خواستار برگزاری رفراندوم در کردستان شدند
اخیرا بخشی از اپوزسیون ایرانی از جمله سلطنت طلبان، پان ایرانیست ها و برخی از جریان های چپ گرا به توافق نامه احزاب دمکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران واکنش تندی نشان داده و متن این تفاهم نامه را به عنوان زمینەایی برای تجزیه ایران قلمداد نمودە بودند
 دهها تن از فعالان کرد نیز در واکنش به این مواضع، با تاکید بر حق تعیین سرنوشت برای ملت کرد، ادامە حیات در چهارچوب مرزهای ایران را برای ملت کرد غیر ممکن دانستەاند
 امضا کنندگان این بیانیه خواهان برگزاری رفراندومی در کردستان با نظارت سازمانهای بین المللی ومجامع بشر دوست بە منظور تعیین حاکمیت سیاسی آیندە کردستان شدەاند.
 در توافق نامه احزاب دمکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران بر حق تعیین سرنوشت برای ملت کرد تاکید شده و از جنبش ملی کرد به عنوان یک جنبش رهایی بخش یاد شده است.
  تعدادی از ایرانیان در واکنش به این توافق نامه در بیانیەایی تحت عنوان ” حفظ استقلال و تمامیّت ارضی ایران، سرآغاز هر کارپایه سیاسی است! “، از همەی سازمان های سیاسی “آزادیخواه” خواستەاند با هرنوع جدایی‌طلبی قاطعانه مرزبندی کنند.
 متن کامل این بیانیه و اسامی امضاکنندگان آن:
بیانیە جمعی از آزادیخواهان و فعالین مدنی کردستان
از چند روز گذشتە و از زمان امضاء توافقنامە همکاری فی مابین دو حزب از احزاب شرق کردستان (حزب دمکرات کردستان ایران و کوملە کردستان ایران) شونیسم ایرانی بار دیگر نوک پیکان حملە خود را متوجە کردستان کرد. هرچند این توافقنامە در بر گیرندە تنها بخش کوچکی از خواستەهای برحق ملی ملت کرد است، اما با این وجود مورد هجوم اپوزسیون تمامیت خواە ایرانی قرار گرفت. کە این خود نشان دهندە همصدایی این دستە از بە ظاهر اپوزسیون و رژیم جمهوری اسلامی ایران در پایمال کردن حقوق حقە ملت کرد است.
  این حجم از مخالفت با این توافقنامە کە در بر گیرندە خواستەهای حداقلی ملت کرد است، نشان از ترس اپوزسیون تمامیت خواە ایران از اتحاد و همبستگی احزاب و جریانات سیاسی کردستان دارد. لذا ما امضا کنندگان این بیانیە ضمن درخواست از تمامی احزاب کوردستان برای ایجاد جبهەای گستردەتر و نیرومندتر پشتیبانی خود را از هرگونە اتحاد و همکاری احزاب شرق کردستان در جهت مبارزە برای تحقق خواستەهای بر حق ملت کرد ابراز میداریم.
 جهتگیری خصمانە اپوزسیون پان ایرانیست از راست و چپ و کمونیست و اسلامی نسبت بە این توافقنامە نشان داد کە ضدیت با ملت کرد و سرکوب جنبش آزادیخواهی این ملت مبارز در صدر برنامە این جریانات قرار دارد، و هنگامیکە بحث بر سر حقوق ملت کرد باشد، همگی اختلافات گذشتە خود را کنار نهادە و سرکوب مبارزات حق طلبانە ملت کرد تبدیل بە هدف مشترک و مقدسی خواهد شد کە بهانەاش حفظ تمامیت ارضی ایران است! بدین دلیل ما بە این نتیجە رسیدەایم کە ادامە حیات در چهارچوب مرزهای ایران برای ملت کرد غیر ممکن شدە است، چراکە ملت کرد هم از طرف رژیم جمهوری اسلامی و هم از طرف اپوزسیون این رژیم مورد تهدید است. این بدان معنی است کە با فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی، دور دیگری از سرکوب ملت کرد از طرف اپوزسیون امروزی و حاکمان فردای ایران شروع خواهد شد.
 لذا ما امضا کنندگان این بیاننامە بر حق تعیین سرنوشت ملت کرد و حاکمیت کرد بر سرنوشت خود تأکید کردە، و برای جلو گیری از تکرار فجایعی کە در مدت هشتاد سال اخیر در کردستان رخ دادە است، خواهان برگزاری رفراندوم در کردستان با نظارت سازمانهای بین المللی ومجامع بشر دوست بە منظور تعیین حاکمیت سیاسی آیندە کردستان هستیم.
 زندە باد جنبش آزادیخواهانە ملت کرد
 جمعی از آزادیخواهان و فعالین مدنی کردستان
 دکتر آوات ساریژ، فعال سیاسی- کردستان
 دکتر آوات علیار- فعال سیاسی- امریکا
 دکتر هیوا پناهی، نویسندە و استاد دانشگاە- یونان
 دکتر رشید کرمانج- استاد دانشگاە- کردستان
 ریبوار سیویلی، نویسندە و استاد دانشگاە- کردستان
 نامو رستم زادە، هنرمند و استاد دانشگاە- کردستان
 رسول تیموری، استاد دانشگاە- ترکیە
 عبداڵڵە سهرابی- نمایندە پیشین مریوان در مجلس شورای اسلامی- ایران
 احمد شیربیگی، فعال سیاسی، سویس
 جلیل آزادیخواە، نویسندە و روزنامەنگار- سوئد
 عارف نادری، روزنامەنگار و فعال سیاسی- نروژ
 سولین حاجادور، نویسندە و فعال زنان- نروژ
 مسعود مناف، روزنامه نگار – سوئد
 جمیل کولاهی، روزنامەنگار- نروژ
 جمال نجاری، روزنامەنگار- فرانسە
 جواد حیدری، روزنامەنگار- کردستان
 رسول سولتانی، شاعر و مترجم- کردستان
 افراسیاب گرامی. روزنامەنگار- آلمان
 دلشاد جمشیدی، روزنامەنگار- فنلاند
 هاوار بازیان، روزنامەنگار- سوئد
 سورکیو زکی، نویسندە و فعال مدنی- سوئد
 مسعود فتحی، روزنامەنگار- کردستان
 محمود شریفی، روزنامەنگار- کردستان
 ایاز سیاوشان، نویسندە، نروژ
 چیا علیار، روزنامەنگار- سوئد
 آزاد کوردی، روزنامەنگار- بلژیک
 ابراهیم جهانگیری، روزنامەنگار- کانادا
 عارف سلیمی، روزنامه نگار- نروژ
 جلال هانیسی، شاعر و نویسندە- کردستان
 سمیرا هوشیاریان، فعال کارگری- کانادا
 کاوس عزیزی، فعال سیاسی- دانمارک
 جمال پورکریم، روزنامەنگار- فرانسە
 شلیر درویشی، روزنامەنگار- فرانسە
 آسو پیروتی، روزنامەنگار-اتریش
 حسن شفیعی، فعال سیاسی- کانادا
 علی نیکروشت، فعال مدنی- بلژیک
 جهانگیر عبدالهی، فعال دانشجویی و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کورد- آلمان
آرتین حمدی، فعال سیاسی- نروژ
دیلان سعیدی، نویسندە و فعال سیاسی- سوئد
فرهاد سلیمان پور. معلم – کردستان
محمد جمشیدی، روزنامەنگار- کردستان
محمد رشیدی، فعال سیاسی- نروژ
رشید زرواوی- فعال سیاسی- آلمان
کیهان یوسفی- دبیر اتحادیە دانشجویان دمکرات کردستان ایران- کردستان
کمال شمامی- فعال سیاسی- فرانسە
علی چمن گلی، فعال سیاسی- نروژ
آرام محمدیان- فعال سیاسی- فنلاند
گلالە کمانگر- نویسندە و منتقد- نروژ
حسن صالح زادە- فعال مدنی- فرانسە
پری رشیدیان- فعال سیاسی- نروژ
ارسلان یاراحمدی- فعال سیاسی- کردستان
سالار خالدیان- فعال فرهنگی- ایران
سوسن محمدخانی غیثاوند- خبرنگار- فرانسە
کریم حاجی رسولی، فعال سیاسی، سوئد
هیوا بهرامی، فعال سیاسی، اتریش
سعید سنندجی، فعال سیاسی- سوئد
هیرش ناسری –روزنامەنگار- سوئد
چیا عبداللەپور، حقوقدان، فنلاند
کامران قازی، فعال سیاسی مستقل- سوئد
سعید ریزوندی، مترجم و فعال سابق دانشجوئی- انگلیس
عزیز کریمی، فعال سیاسی- آلمان
ناهید موکری، فعال حقوق زنان- سوئد
سمیرا پوراندخت، فعال حقوق زنان- کردستان
کومار رشی، فعال سیاسی- کردستان
حسین احمدپور، روزنامەنگار- کردستان
سهراب کریمی، فعال دانشجویی. کردستان
فریدون بیوار، روزنامەنگار- کردستان
امید مصطفی پور، عضو حزب دمکرات و فعال دانشجویی- کردستان
وحید حبیب پناە- فعال حقوق بشر- سوئد
عرفان رهنمون- فعال سیاسی- نروژ
جلال اشرف زادە- دانشجو و فعال سیاسی- نروژ
کژال درخشانی، فعال سیاسی- نروژ
سوران کرباسیان، محقق و تاریخ نگار- نروژ
جمشید بهرامی، نویسندەو کارگردان تئاتر- آلمان
عدنان هنرور، مترجم و روزنامەنگار- آلمان
محمد فروتن، فعال سیاسی- هلند
رزگار حبیب زادە، فعال سیاسی- نروژ
فتحی میرزائیان- فعال سیاسی- انگلیس
صلاح آرامش، فعال مدنی- سوئد
سامان حسنخالی، فعال فرهنگی- ایران
فرهاد اکبری، نویسندە و مترجم- کردستان
ناهید دهبان- متخصص پوست ومو و فعال سیاسی- سوئد
آریا حسینی- فعال دانشجوئی- آلمان
هیوا آذری، فعال سیاسی- کردستان
رحمان دارتاش، فعال سیاسی- کردستان
هەلو جانانی، سردبیر سایت هەڵۆی کوردستان- نروژ
هیوا خوش هیکل، کارشناس علوم سیاسی- نروژ
فاضل سلطان پناە، فعال سیاسی- فنلاند
سرکوت بهرامی، فعال سیاسی- نروژ
کریم فرخەپور، فعال سیاسی- فنلاند
حسن سلطان پناه، فعال سیاسی‌، نروژ
بختیار سلطان پناه، فعال سیاسی‌، نروژ
فرشاد دولابی‌، فعال سیاسی‌، ایتالیا
ابراهیم مرادپور، فعال سیاسی‌، نروژ
هیوا اما جمعه (شاهرخ)، فعال سیاسی‌، نروژ
سرکوت بهرامى، ، فعال سیاسی‌، نروژ
امید سلیمى، فعال سیاسی‌، نروژ
صحرا صحرایى، فعال سیاسى، سویس
سلام اسماعیل پور، فعال سیاسى، کردستان
صابر فتاحى، فعال سیاسى، کردستان
هژار کرماشانی، فعال سیاسی، سوئد
هدایت نصیریان، فعال سیاسى، کردستان
موسى باباخانى (کرمانشاهى)، فعال سیاسى، کردستان
رحیم گرگولی‌، فعال سیاسی‌، کردستان
رضا امینى، فعال سیاسى، کردستان
رحمان امیری، فعال دانشجوئی- کردستان
آرام ابراهیم خاص. فعال سیاسی. کردستان
کامل نجاری، مهندس عمران- کردستان
عمار گلی، روزنامەنگار- کردستان
بیژن قوبادی، فعال سیاسی- کردستان
ایرج محمدی- شاعر – کردستان
شاهو حسینی، روزنامەنگار- ترکیە
کاوه سلطان پناه، فعال سیاسی‌، نروژ
نزار کویستانی، شاعیر و نویسندە- فنلاند
ساسان امجدی، روزنامەنگار- سویس
تروسکە صادقی- شاعر- کردستان
ژیوار رسولی- روزنامەنگار- کردستان
آسو خبات- شاعر- کردستان

 1. سیاوش

  حضرات این بویی که به مشام می رسد بوی کباب نیست هاحالا خود دانید

 2. خوب تازه این اول راه است. روشنفکران ایرانی خصوصا فارس ها متاسفانه در همه این سالها از آنجه مردم کرد و ترک و عرب و ترکمن و بلوچ می خواستند چشم پوشیدند. اعتراضاتشان را وقعی ننهادند و با متمسک شدن به کلیاتی مبهم چون دموکراسی فکرکردند که می توانند با خواسته های انباشه ملیت های ایرانی برخورد کنند.
  و اکنون نیز دوباره شروع شده است. برخورد نامناسب روشنفکران ایرانی خصوصا فارس ها با توافق نامه دو حزب کردستان که بایستی بسیار پخته و با درایت انجام می شد و با تاکید به جنبه های کاملا مثبت آن از اتهام زدنی اجتناب می شد به مقاله های سخیف و اطلاعیه ای سطح پایین یک عده بازنشسته سیاسی که عمر سیاسی شان به پایان رسیده و در چنته چیزی جز کلیشه های سیاسی ندارند انجامید.
  تنها می توان گفت هر چه بر سر ایران بیاید و هر چه ملیت های ایرانی در این مسیر پیش روند از آثار رفتار روشنفکران و مردم ایران و خصوصا فارس هاست که از درک آنچه در این بخش ها از ایران می گذرند عاجزند.

 3. تلخ زبون

  زنده باد ایران….زنده باد کردستان
  دوستان کرد زیادی داغ کردن… خرد جمعی حکم می کنه که به حرفهای مخالفتون نه به عنوان دسیسه که به عنوان مشورت نگاه کنید… فدرالیسم برای آینده ایران بهترین راه خواهد بود.. اما اگر استقلال طلبان خواستار جدایی باشند تنها راه جنگ داخلی را هموار می کنند که حتما بعد از کشته شدن هزاران نفر از دو طرف یا چندین طرف بازنده جدایی طلبان خواهند بود….. امیدوارم عقلانیت در بزرگان کردستان مثل همیشه وجود داشته باشند و با مذاکره جلوی این افراطی گری ها را بگیرند.

 4. پیمان

  واژه فارس ساخته شده بعد از این انقلاب نکبت‌بار است. کرد اصیلترین ایرانی است مگر می‌تواند دشمن ایران باشد؟ آدم مگر می‌تواند پدر و مادر خود را بکشد؟ عزیزانی که زیر این بیانیه را امضا کردید به اسم‌های خودتان نگاه کنید: بیژن، بختیار، کامران و ……… اینها اسم ایرانی هستند. اپوزیسیون هم بداند ایران آینده باید فدرال و حکومت غیرمتمرکز داشته باشد تا امور پیش رود، اینکه به هر کاری بلافاصله پسوند تجزیه‌طلب بزنیم درست نیست.

 5. در هزاره سوم میلادی آیا می توان مطالبات برحق “حتی یک نفر” را نادیده گرفت؟
  البته جواب به این سئوال منفی است. اصل بر این است که مطالبات فرد فرد افراد جامعه می بایستی مورد توجه بوده و بهای لازم به آن داده شود.
  تنها درخواستی که به عنوان یک “ایرانی” که خود را از نقطه نظر استراتزیک “جهان وطن” و از نقطه نظر تاکتیکی “آزادیخواه” می دانم، تنها جزئی از مبارزه را که به آن اعتقاد ندارم در این کامنت بیان می کنم و امید وارم همنظرهای زیادی در میان دوستان “کورد” بتوانند احساسم را در زمان نوشتن آن حس بکنند.
  « هیچ کس و هیچ چیزی نباید و نمی تواند مطالبات دوستان کورد ما را نادیده بگیرد و تنها خط قرمزی که در مبارزه آتی مردم ایران – همه مردم با هر تفاوتی که برای خود قائل هستند و محترم است – وجود داشته باشدو به نفع همه است، صلح طلبی و نفی خشونت است.» (پاشنه آشیل سیاست های حاکمانی که زندگی را در مرزهای ایران برای همه تنگ و غیر قابل تحمل کرده اند، خشونت طلبی است)
  بر این باورم که دوستان کورد نباید خودشان را “سانسور” بکنند.
  و مطمئن هستم در نفی خشونت بیشتر از هرکسی از آنها آموخته ام و بیشتر خواهیم آموخت.

 6. سید

  فقط کم مونده کردستانم تجزیه شه!!!!!!!!!!!!!!!!!

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.