بایگانی نویسنده : سیدجواد خویی

چهارشنبه 14th اکتبر 2020 در حوزه : | نویسنده :
سیدجواد خویی

مکتب نجف از سیاستمداران شیعه ناراحت است

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.