بایگانی برای :خوراک متنی این بخش کمپین به خاطر صلح و آزادی

یکشنبه 16th سپتامبر 2012 تشکیل کمپین « به خاطر صلح و آزادی » در داخل کشور

ما صلح و دوستی می خواهیم نه جنگ و خشونت

با بلندتر شدن صدای جنگ و ایجاد نگرانی در فضای جهانی و داخلی از حمله نظامی به ایران ، جمعی از افراد و شخصیت ها ی هم وطن مان کارزار « به خاطر صلح و آزادی » را در داخل کشور تشکیل داده و همه گان را دعوت به پیوستن به این کمپین نموده اند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.