بایگانی برای :خوراک متنی این بخش کرونا

پنج‌شنبه 19th مارس 2020 آمار و ارقام جهانی کرونا از آینده کرونا چه میگوید؟

آیا یک فاجعه انسانی در راه است؟

تعمیم نتایج پیش بینی های صورت گرفته از خسارت های انسانی اپیدمی کورنا و نیازهای بخش سلامت در غرب به کشورمان، نقطه چینی از مرزهای یک فاجعه انسانی بزرگ در صورت عدم اقدام عاجل دولت و عدم همکاری موثر مردم با نظام سلامت ایران را ترسیم میکند. فاجعه ی انسانی که میتواند در طی یک دوره ی یکساله خسارت انسانی معادل جنگ هشت ساله عراق را به میهن عزیزمان تحمیل کند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.