بایگانی برای :خوراک متنی این بخش میکائیل عظیمی

پنج شنبه ۲۶ام مرداد ۱۳۹۱ در ادامه آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی

میکائیل عظیمی شاگرد شهید هدی صابر از زندان آزاد شد

خاطرنشان می شود میکائیل عظیمی از شاگردان شهید هدی صابر و از نزدیکان نیروهای ملی-مذهبی است. میکائیل عظیمی در خرداد ۱۳۸۲ همراه چند تن از دوستان خود به اتهام تشکیل ان جی او «سپهر اندیشه » بازداشت شد. این بازداشت بعد از دستگیری شهید هدی صابر، تقی رحمانی و رضا علیجانی در این تاریخ اتفاق افتاد.

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

دوشنبه ۲۹ام خرداد ۱۳۹۱ بعد از اجرای حکم محمد رضایی

میکائیل عظیمی هم به زندان رفت

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.