بایگانی برای :خوراک متنی این بخش میشل روکار

یکشنبه 13th می 2012 هشدار سعید جلیلی در مورد احتمال عدم موفقیت مذاکرات بغداد:

برخی اظهارات مقامات غربی غیر سازنده است

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.