بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محمود باقری

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

دوشنبه ۵ام تیر ۱۳۹۱ ۹ سال و نیم حبس:

محمود باقری، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به اوین رفت

محمود باقری، عضو هیات مدیره‌ کانون صنفی معلمان ایران سوم تیر ماه در پی احضار دادسرای اوین برای گذراندن حکم نه و نیم سال حبس به زندان اوین رفت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.