بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محمود باقری

یکشنبه 22nd جولای 2012 در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

دوشنبه 25th ژوئن 2012 ۹ سال و نیم حبس:

محمود باقری، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به اوین رفت

محمود باقری، عضو هیات مدیره‌ کانون صنفی معلمان ایران سوم تیر ماه در پی احضار دادسرای اوین برای گذراندن حکم نه و نیم سال حبس به زندان اوین رفت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.