بایگانی برای :خوراک متنی این بخش طاهره علیزاده

شنبه 4th ژانویه 2014 طاهره علیزاده (همسر دکتر غروی):

برخورد با همسرم نباید دستمایه تخریب دولت و ناامیدی مردم شود

دکتر روحانی ومدیران اجرایی نسبتی با اینگونه رفتارها ندارند،لذا گرچه سخن من به معنی رفع مسؤولیت رییس جمهور برای صیانت از حقوق شهروندی نیست،اما تاختن به دولت رامنطقی و اخلاقی نمیدانم.

چهارشنبه 25th دسامبر 2013 نامه اعتراضی طاهره علیزاده نائینی به مکارم شیرازی

ای کاش دکتر غروی را می شناختید!

اگر بسیاری دکتر غروی را دورادور و از طریق خواندن مکتوبات انش می شناسند، کثیری از مردم نایین با او و پدرش زیسته اند و سخنان شما، آن هم در مقام مرجعیت، قطعاً برایشان شگفت آور است!

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.