بایگانی برای :خوراک متنی این بخش سید علیرضا بهشتی شیرازی

دوشنبه 7th اکتبر 2013

سیدعلیرضا بهشتی شیرازی به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگشت

با تمدید نشدن مرخصی، سیدعلیرضا بهشتی شیرازی به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگشت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.