بایگانی برای :خوراک متنی این بخش زندانیان عقیدتی اهل سنت

شنبه 23rd می 2015 توسط بازجویان وزارت اطلاعات

زندانیان عقیدتی اهل سنت به اعدام تهدید شدند

در آستانه ی هفتمین سال بازداشت، زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجایی شهر همچنان تحت فشارهای شدید روحی و روانی قرار دارند و بازجویان وزارت اطلاعات در ۱۰ روز گذشته دو بار این زندانیان را به شکل توهین آمیزی مورد تهدید قرار داده‌اند.

سه‌شنبه 9th دسامبر 2014 درخواست ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ؛

نهادهای حقوق بشری عدالت را رعایت کنند

ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﻠﯿﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﻇﻠﻤﻬﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻗﻠﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﻠﯿﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺱ ﻧﯿﺴﺖ.

چهارشنبه 20th آگوست 2014 زندانیان عقیدتی اهل سنت رجائي شهر:

هیچ ارتباطی با گروه‌های تندرو و خشونت‌طلب نداریم

زندانیان عقیدتی اهل سنت رجایی شهر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند که هیچ ارتباطی با گروه‌های تندرو و خشونت طلب ندارند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.