بایگانی برای :خوراک متنی این بخش خط فقر

شنبه 1st فوریه 2014

۹۰ درصد مردم سیستان زیر خط فقرند

حسن خدری٬ امام جمعه شهرستان “زهک” گفته است که ”بیش از ۹۰ درصد مردم سیستان زیر خط فقر” قرار دارند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.