بایگانی برای :خوراک متنی این بخش خسرو سعیدی

چهارشنبه ۱۵ام شهریور ۱۳۹۱ تسلیت سایت ملی-مذهبی به جبهه ملی و ملیون ایرانی

خسرو سعیدی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درگذشت

خسرو سعیدی تدوین کننده اصل ۲۹ قانون اساسی جمهور اسلامی ایران (که در مورد لزوم حمایت از بازنشستگان، بیمه بیکاری و از کارافتادگی و تامین حداقل خدمات همگانی بیمه درمانی توسط دولت بحث می کند) ۱۱ شهریور در تهران در گذشت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.