دوشنبه 4th می 2020 , ساعت: 03:05کد مطلب : 116959 نسخه قابل چاپ
محمد فخرو

پاسخ عرب ها به تغییرات بزرگ پسا کرونا چه خواهد بود

مقاله ازآقای محمد فخرو است که در روزنامه القدس العربی منتش شده و آقای علی سرداری آن را از عربی به فارسی بازگردانده است

:خلاصه ای از زندگینامه آقای علی محمد فخرو

,اودر بحرین اودر سال ۱۹۲۰متولد شده است

,عضو کمیته نخستین قانون اساسی بود

وی دراولین دولت بحرین که در سال ۱۹۷۲ تشکیل شد به عنوان وزیر بهداشت منصوب شد و تا سال ۱۹۸۲ مشغول به کار بود

,وزیر آموزش و پرورش را به عهده داشت. ۱۹۸۲و۱۹۹۵بین سالهای

,به عنوان سفیردر فرانسه و بلژیک منصوب گردید.۲۰۰۰تا۲۰۰وی در سالهای

,و همچنین به عنوان رئیس هیئت امنای مرکز مطالعات و تحقیقات بحرین بین سالهای۲۰۰۰-۲۰۰۴ انتخاب شد.

,از سال ۲۰۰۴ بود که صحنه سیاسی را ترک کرد تا تمامی وقت خود را وقف نویسندگی کند

,ازآن زمان بود که او رو کرد به رسانه ها وعمده وقتش را روی موضوع سیاسی فکری گذاشت

مقاله

پاسخ عرب ها به تغییرات بزرگ پسا کرونا چه خواهد بود

ازآنجا که کشورهای مختلف و بلوک های گوناگون جهانی، پس از: ویروس کرونا: تصورات و امیدهای خود را، برای آینده مطرح می کنند۰

ازاین رودراینجا: اهمیت بسیاربزرگی برای طرح یک پرسش جود دارد: دروهله نخست، به صورت مؤلفه های

,فکری؛عقیدتی وتغییرات رابراساس واقعیت خود ارائه می دهند

ما عربها به آینده چگونه نگاه می کنیم؟

آیا ما یک چشم اندازی، برای آینده ملی، عربی مشترکمان داریم؟

یا ما با دیدگاه‌های فردی با فاصله زیادی با هم ، به سرخواهیم برد۰

درنتیجه با صدای ضعیف وبدون توازن قوا خواهیم ماند، درچنین وضعیتی جهان به ما توجه نخواهد کرد!بلکه با بی تفاوتی از کنار ما گذر خواهد نمود؟

در دهه پنجاه ، قرن گذشته، هنگامی که کشورهای پیروز، درجنگ جهانی دوم ایده های خود را که جهان باید برآن اساس شکل بیگیرد مد نظر خود قراردادند و نفوذ بین المللی را، در بین خود تقسیم نمودند. درآن زمان واکنش کل جهان عرب به مؤلفه های( فکری و استراتژیک) در مبارزات و همبستگی آن، یک پاسخ واحد بود۰ واکنش کشورهای عربی که تحت استعمار قرارداشتند دراین راستا، جنگ های رهایی بخش را برای استقلال ادامه دادند هرعربی به تنهایی خود را، قادر برای آزادسازی با توانایی خود کافی نمی دید۰

وبه همین جهت، ازسایر مردمان عرب انتظارپشتیبانی اخلاقی ومادی و بعضی اوقات شرکت آنها، در مبارزه مسلحانه را داشت ودرآن مرحله هدف اصلی استقلال برای همه بود، ودرضمن بازگرداندن عزت وآزادی :انسان عربی مد نظرقرارداشت تاجوامع عرب را، ازعقب ماندگی تاریخی خارج نمایند تا برای حفظ استقلال ملی، ایده وامکانات لازم رابرای مبارزات به کار گرفته شود ۰

تا آن به عنوان مقدمه ای برای استقلال فراگیر ملی برای همه جهان عرب باشد۰برخی طبعاً اندیشه ناسیونالیستی عرب را مطرح می کردند که در سیاست از وحدت ملت عرب و آزادی آنها حمایت می کردند۰

ودراقتصاد با توجه به عدالت اجتماعی و توزیع ثروت بسیاربرای آنها قابل توجه می بود درآن زمان موج عربی، منجر به تغییر اساسی درکار وکارایی اتحادیه عرب شد۰

تا آن به یک نهاد عربی تبدیل گردید که تصمیماتش (در دهه پنجاه و شصت به هزار مصوبه رسید) این امر، همچنین منجر به شرکت بخش پیشتازان ملت عرب درجنبش عدم تعهد ودررهبری جهان سوم به عنوان یک بلوک مستقل ۰ازدواردوگاه متعارض گردید اردوگاه سرمایه داری غربی واردوگاه سوسیالیستی

:درآن شرایط ملت عرب نسبت به تغییرات عمده جهانی که پس ازجنگ جهانی دوم، پیش آمد اینگونه پاسخ داد

اکنون، جهان به سمت تغییرات اساسی پیش می رود، و برای طی کردن مسیرهای جدیدی در پیش رو، باید این پرسش را طرح نمود؟

اعراب با کدام ثبات و امکانات سازمانی عربی مشترک و نمایندگی ازجانب ملت عرب، دراین تغییراتی که در جهان رخ می‌دهد شرکت خواهند کرد؟

پاسخ به این پرسش تأثیرعمیقی برمیزان و نوع ورود اعراب، به دنیای جدیدی که ایجاد خواهد شد وآن جهانی فراترازهمه گیری ویروس کرونا خواهدبود

پاسخ آن پرسش،ازجانب عربها حتماً درحال حاضر ضعیف وهمراه با درماندگیدرکنارهم قرارنگیرندبا،جهنمی که اکنون ملت عرب درحال حاضر دارد آن را، تجربه می کند۰

جهنم نابودی ای که، بسیاری از کشورهای عربی را، درنوردیده است ۰جهنمی به نام اختلافات فرقه ای، قومی وقبیله گی
وجهنمی، به نام جنون جهادی تکفیری وبا چنگ زدن به جایگاه اسلام وارزشهای آن۰

وجهنمی به نام رها کردن برادران عرب فلسطین در مبارزه با استعمار صهیونیستی نژاد پرست۰

ودرآخرجهنمی که هر کشورعربی، براین باور باشدکه آن کشور بطورمستقل می تواند، جد ا ازملت عرب درپی نجات

,فردی خود را جستجو نماید

وازطرفی قادر باشد که، به هدایت طوفان های اقتصادی وامنیتی وسیاسی آینده، توانمند خواهد بود۰
درمقابله با تغییرات جدید جهانی، اکنون باید به عنوان بلوک عربی واحد به بازیابی آن پرداخته شود۰این پاسخ صحیح است۰ درغیراین صورت، ما با سیل روبرو خواهیم شد! و ممکن است برخی از ما دران غرق گردیم۰

برگرفته ازالقدس العربی


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.