سه شنبه ۱۴ام آذر ۱۳۹۶ , ساعت: ۰۶:۰۹کد مطلب : 106190 نسخه قابل چاپ

نتایج سه انتخابات اخیر و زنان

انتخابات به مثابه حق انتخاب شدن وانتخاب کردن شهروندان درسمت های کلان واجرایی ،پارلمانی ،محلی …..وزنان به عنوان نیمی از جمعیت کشورهمین حق مساوی در تصمیم گیری ودخالت در امورجمعی رادارا می باشند وزنان ایرانی به مثابه مدیران خانوداه دراجتماع تمایل بسیاری به داشتن حضور آگاهانه در امورسیاسی واجتماعی کشورداشته ودارندوباحضور پرشوردر سه انتخابات اخیر آن را به اثبات رسانیده اند.
این نتایج را می توان چنین برشمارد:
۱-هم گرایی های زنان و جامعه
حضور فیزیکی وپررنگ درانتخابات ،ستادها،میتینگ ها و…و…که فضایی از هم گرایی وانسجام اجتماعی را به نمایش می گذاشت پس از حوادث دهه ۸۰ جامعه برای گشایش راهی به وضعیت بهترتلاش می کرد وزنان این نقش رابرعهده گرفتند تاباحضورپرشوربرصندوق های رأی روند مدیریتی،اجرایی وقانون گذاری بهتری برای کشورفراهم آورند آنان در حرکت های ملی و محلی باوقوف بروضعیت اجتماعی ایران ،حرکت اصلاحی وتدریجی راباشورواشتیاق خود مورد تأکید قرار دادند.
زنان همه جا حاضر بودند زنان از اقشارمختلف هنرمند،مدنی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی ،تحصیلکرده ومتن زنان در انتخابات حضوربه هم رسانیدند از بی تفاوتی وخنثی بودن فاصله گرفتند واز حق رأی دادن ورأی گرفتن استفاده کردند تا با گام های تدریجی حرکت به سوی بهبود وضعیت کشور را طراحی کنند.
عموما انتخابات عرصه ای شده که زنان هم می توانند در مشارکت فعال آن را به نمایشی از هم گرایی های ملی مبدل سازند آنان در کنارجمعیت مردان انسجام اجتماعی رابرای محکم کردن قدم بعدی رقم می زنند واین نتیجه مهم برهرنتیجه حضور انتخاباتی مقدم تراست.
۲- پیگیری مطالبات ومسائل زنان
درسال های اخیرحضور آماری زنان در عرصه های عملی ،فرهنگی واجتماعی افزایش چشمگیری یافته است اما چنین درخشش هایی هنوز تا کسب موقعیت های برابردر دستیابی به اشتغال ،مدیریت، کسب کرسی های پارلمان و..و…فاصله بسیاری داردو وضعیت زنان ازنظرشاخص های توسعه انسانی با وضعیت تعریف شده جهانی فاصله معنی داری دارند وموقعیت های اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی وخانوادگی آنان باید بهبود وپیشرفت بیشتری داشته باشد.تمامی گام های برداشته شده برای زنان بخصوص توسط خود زنان رصد می شود والبته هنوز فاصله های معناداری با اصل قضایا دارد وزنان فعال ایرانی خود به دنبال تحقق مابقی خواست ها می باشند.
مسائل زنان بسیار است مسائلی که از گذرگاه های قانونی ،حقوقی، فرهنگی ،خانوادگی و…و..باید عبور کند ومساعدت ویاری تمامی آحاد این سرزمین وازجمله خودزنان راطلب می کند.
مسائل زنان حساسیت برانگیز شده است ومتأسفانه به هسته های سختی برخوردمی کند که باتدبیرزنان ،بافاصله گذاری معنادار از مسائل جهانی والبته با دستیابی به منابع غیرامنیتی جهانی (نظیرسازمان ملل و مجامع مردمی) و با یک حرکت تدریجی ،آرام ودقیق زنان هماهنگ وپیگیری شود.
حال که مسائل زنان چنین زیاد وگسترده است ورسیدگی به تمامی آنان زمان بندی طولانی و دقیقی دارد حضور زنان در رقابت های انتخاباتی برای انتخاب کردن وانتخاب شدن فرصت خوبی بوده تازنان آرمان ها وخواسته های حقوقی خود را اعم از کوچک وبزرگ پیگیری ومطالبه نمایند و انتخابات فرصت خوبی بود تا زنان آرمان ها و خواسته های حقوقی وسیاسی خویش را ابرازدارند رای دادن ، حمایت های صحیح وسهم گیری فعال زنان،تشخیص دادن ضرورت ها و نیازهاشان از طریق پیگیری وموضع سیاسی، اجتماعی وسپس اولویت بندی ،تحرک کافی ،تماس زنان با یکدیگر،برآوردن توان ها ونیروها وارزیابی دستاوردها از موهبت های انتخاباتی است.
۳-حضورزنان در پارلمان ومدیریت های شهری
زنان تحصیل کرده ایرانی دریک قرارنانوشته بدون حضور سازمان های مردم نهاد قوی زنان والبته با رویکرد فعال وحساس ، هم مدیریت های دولتی وهم مدیریت های سازمان های مردم نهاد را طلب می کنند والبته در هردو نیز به کسب موفقیت هایی نسبی در سطح ملی ومحلی در یافته اند وعلی رغم تمام سقف ها وحصارهای شیشه ای ،نگاه های مردسالارانه در تقسیم قدرت های سیاسی واجتماعی از یک سو و مشکلات زنان بازنان ، کاستی ها و ناکارآمدی ها ی زنان از سوی دیگر عزم جزمی برای حضور مدیریتی دارند فزونی گرفتن اعتماد به نفس تنها درزنان جوان و قشرمتوسط شهری قابل مشاهده نیست زنان مناطقی از سیستان وبلوچستان وسایرنقاط دورافتاده ایران اعتماد های مردمی ودولتی رابرای کسب مدیریت های شوراهای شهروروستا جذب کرده اند.

آمارهای جهانی از میانگین ۲۳ درصدی حضور زنان در مجلس های قانونگذاری در جهان حکایت می کنند این میزان در ایران نزدیک به(۹/۵)درصد است وضمن آن که از میانگین جهانی فاصله دارد امانسبت به دوره های پیشین آهنگ رشد امیدوارکننده ای را داشته است.چراکه نمایندگان زن در ۹ دوره پیشین مجلس شورای اسلامی فرازها وفرود هایی داشته اند یعنی در دوره های اول، دوم و سوم مجلس شورای اسلامی چهار نماینده زن (۱٫۵ درصد مجموع نمایندگان) ، در دوره چهارم ۹ نماینده زن(۲۷/۳) ،در دوره پنجم ۱۰ نماینده زن(۶۳/۳) ،در دوره ششم و هفتم ۱۳ نماینده زن(۳۸/۴) ،در دوره هشتم هشت نماینده زن و دوره نهم ۹ نماینده زن (۱۲/۳)در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.
ورودزنان به پارلمان های محلی نیز در اقصی نقاط کشور اتفاق مبارکی بود داوطلبان زن از ۲/۴به ۳/۶افزایش یافتند زنان در تهران ۳۰ درصد کرسی ها را تصاحب کردند در برخی حوزه های انتخاباتی رتبه اول را به دست آوردند ۴۲۱زن به شوراهای استان سیستان وبلوچستان یافتندو….و…..
باید توجه داشت انتخابات سال ۱۳۹۸همانند سایرانتخابات در ایران هماره با چالش ها واماها واگرهای بسیاری مواجه است :شرایط جهانی،شرایط منطقه، شرایط داخلی ،آرایش نیروها والبته زنان نیز با همین دشواری ها وبیم وامید ها وبشارت ها مواجه اند .
زنان اگرتنها وتنها به وضعیت وپوزیشن خود بیاندیشند و برابری بخواهند وبخواهند که البته حقشان هم است ره به جایی نمی برند اما اگر این همه را با موقعیت جغرافیایی ،فرهنگی وتوانایی های خویش همسازکنند وبه ایران بیاندیشند و به زنان بیاندیشند که البته چنین هم می کنند گره های بسیاری را خواهند گشود .
خودباوری زنان واعتماد به نفس آنان،افزایش زنان تحصیل کرده ومتخصص واعتماد جامعه ایرانی به مدیریت های مسئولانه،پیگیروپرشورزنان آهنگ ملایم و رشد امیدوارکننده ای دارد که در سپردن مدیریت های میانی و اجرایی در دولت به زنان کامل ترمی شود جامعه ایرانی حساسیت های ویژه ای از اعتماد وبی اعتمادی نسبت به مدیریت زنان را از سرخواهد گذراند که امید می رود با رفع تدریجی تبعیض ها ونشان دادن مدیریت های موفق توسط زنان پازل های اعتماد وهم افزایی بیشترشودونگاه های جنسیتی کم رنگ تر گردد که البته کاری زمان بروطولانی خواهد بود..
حفظ رشد مثبت مدیریت های پارلمانی،مردم نهادی ودولتی ونیز دغدغه زنان در پیگیری و مدیریت مسائل محیط زیستی وکاهش آسیب های اجتماعی جایگاه زنان را نهادینه ومحکم خواهد کرد وخوب خواهد بود مسئولین صرف نظر ازهر عقید ه وتفکری تلاش نورزند زنان را به خانه بازگردانندچنین تصمیمی را زنان خودباید آزادانه بگیرند درخانه بمانند یا در اجتماع….تلاش برای بازگرداندن زنان به امرصرفاخانه داری و… میسر نیست ولی حضور مدیریت شده ،مثبت وپرشور زنان در کنار تحکیم خانواده وپذیرش مسئولیت جامعه ومردان در قبال زنان ومطالبات آنان توسعه را هم متوازن تر خواهد کرد وهرانتخابات از جمله انتخابات سال ۱۳۹۸ می تواند قدمی به جلو برای زنان باشد .
حضور زنان در امرانتخابات هنوز تاسوق یافتن به مشارکت های جدی ومسئولیت پذیرانه تر زنان در امرمشارکت های مدنی فاصله بسیاردارند زنان جامعه مافقط ساکن تهران وشهرهای بزرگ نیستند زنان بسیارند وبه پهنه ایران زمین متنوع ومتکثر.زنانی که به موقعیت های مدیریتی می رسند ضمن تلاش در جهت ایفای نقش ووظایف البته سنگین خود به هم جنس های خود نیز بیاندیشند مکان های اجتماعی،ورزشی وفرهنگی برای حضور زنان ودختران در شهرها ورروستا اندک است زنان از بسیاری از حقوق قانونی ومدنی خویش اطلاع ندارند زنان از نظر اشتغال وحق مالکیت بسیار در مضیقه اند سلامت زنان به دلیل ان که ۶۹%ساعات کار جهان به آنان تعلق دارد وروزانه ۱۸ساعت کار انجام می دهند بسیارآسیب پذیر است وپیگیری سلامت زنان امری دائمی ومهم است زنان از بسیاری آموزش ها محرومند.وبخصوص وضعیت اشتغال و کسب درآمد زنان ونیز زنان سرپرست خانوار با دشواری های زیادی دست به گریبان است توانمندی زنان در امر اقتصاد وکارآفرینی واستفاده از وام های خرد وتعاونی های زنان نیز در امرزنان بسیارلازم به نظر می رسد.
زنانی که می خواهند نمایندگان دوره ۱۱مجلس شورای اسلامی شوند وزنان پارلمان های محلی علاوه بر پیگیری مطالبات کلان وملی پیگیری ها ومطالبات محلی زنان را سرلوحه کارخود قرار دهند رشد تدریجی وآرام تمامی زنان را یک دغدغه ملی ومحلی است که که سلامت توانایی اقتصادی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و..و… ضروری می سازد…البته زنان متخصص وتحصیل کرده می توانند از پس سامان دهی این مطالبات ملی ومحلی برآیند.

محرومیت های زیاد نباید زنان را دچارناامیدی کند زنان باید درک وضعیت فرهنگی و جغرافیایی خود با گفتگوی مکرر ومدام با قدرت مرد سالارانه که تنها می خو.اهد مردان را مدیران سیاسی،اجتماعی جامعه کند وهمچنان گفتگو با مردان جامعه وزنان که با آنان در یک صف قرار دارد همچنان که بردارقالی گره می افزایندوزیباترین نقش ها رامی آفرینند همین گره ها راتک به تک ، باحوصله وهم افزایی تمام از پیش پای خود وجامعه زنان بازنمایند.

منبع: ایران فردا


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.