سه شنبه ۱۹ام دی ۱۳۹۶ , ساعت: ۰۶:۱۰کد مطلب : 106528 نسخه قابل چاپ

ضرورت گفت وگوی ملی و تنظیم«نقشه راه»

⬅️هدف از برگزاری گفت وگوی انتقادی فراگیر ملی، تعیین خطوط کلی توسعه پایدار وانجام تغییرات بنیادی دراقتصاد، سیاست، جا معه وفرهنگ می باشد. تضمین مشارکت موثر وهمه جانبه ی مردم در تعیین سرنوشت کشور،مستلزم تأمین تمامی حقوقی است که قانون اساسی برای همه افراد ملت به تساوی به رسمیت شناخته است. این گفت وگوباید برمحور عمده ترین معضلات عمومی کشوروباشرکت نمایندگان همه نیروهای فعال(فکری فرهنگی ویدی) جامعه صورت پذیرد. بطوری که هیچیک از نمایندگان اقوام ومذاهب، روشنفکران ونیز عناصر مرجع ومورد وثوق مردم درجامعه مدنی وسیاسی و درمیان اعضای حاکمیت، از شرکت دراین مباخثات محروم نشوند. هدف گفت وگوی ملی ، رسیدن به توافق و اجماع برسر نقشه راه پیشبرد تغییرات بنیادی به شیوه ای دموکراتیک ومسالمت جویانه است و موفقیت آن منوط به فراهم کردن شریط امن و آزاد برای همه شرکت کنندگان ، ازسوی حاکمیت است. گام بلند بعدی، برگزاری یک گردهمآیی عمومی درسطح ملی برای رسیدن به اجماع برسر نقشه راه گذار تدریجی به سوی اهداف راهبردی و همگانی زیر ازطریق ایجاد یک رشته تغییرات بنیادی الزامی است؛ ۱) توسعه سیاسی(دموکراتیزه کردن کلیه روابط ونهادها درهردو حوزه جامعه مدنی وسیاسی، ازطریق تقویت وگسترش اشکال مختلف نظام های شورایی، جماعت محور وفدراتیو )، ۲) اقتصادی( توسعه درونزا، پایدار، تولید پایه ومعطوف به خیرعموم )، ۳)اجتماعی( جماعت گرایی و مدیریت جمعی ودموکراتیک موسسات تولیدی، و تقویت سیستم نظارت براجرای مقررات حفاظت از حقوق عادلاته افرادوضوابط توسعه پایدار) . هرگونه سستی و تردید و یا تأخیر در تهیه نقشه راه و به اجراگذاشتن تغییرات بنیادی، فرجام ادامه و تشدیدنارضایتی ها واعتراضات را درابهام وتیرگی بیشتری فرو می برد و بروخامت بحران های موجود می افزاید.

🔹عزم ملی وبازسازی سرمایه اجتماعی

⬅️ سرانجام اگر قرار است ایران، مستقل، عزت مند وسربلند و پرافتخار باقی بماند، و همه ایرانیان صرفنظر از تفاوت های قومی ومذهبی و تمایز جنسیتی از امنیت و رفاه وعدالت وآزادی، حقوق انسانی و اخلاق ومعنویت برخوردار شوند، لازم است همه شخصیت ها ونیروهای آگاه، مسٔول ودوراندیش فعال درعرصه عمومی وجامعه مدنی ویادر حوزه قدرت سیاسی وکشورداری، رأی خود را در این باره اعلام وعزم خویش را برای شرکت درگفت وگوی ملی وکمک به پیشبرد نقشه راه گذار به دموکراسی، عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار ودرون زا به آگاهی یکدیگر و به گوش مسٔولین درجه اول نظام برسانند.
⬅️ بی شک وضعیت بطور کم سابقه ای مخاطره آمیز است و فشار مشکلات از حدود تحمل مردم فراتر رفته وبسیاری از امکان بهبود اوضاع وبازگشت امنیت ونشاط به جامعه نومید شده اند. اما آگاهی از دو واقعیت وباور به دو ویژگی درهستی اجتماعی مردم ایران، می تواند امید را به قلب و روان های ا فسرده باز گرداند ؛ ۱) واقعیت نخست ، اکثریت مردم ایران از خشونت بیزارند واز آشوب و نزاع استقبال نمی کنند. چنانکه درهر موقعیت که ایستادگی برای تحقق اهداف ملی واجتماعی ایجاب نموده است، پایداری ومقاومت مدنی را برمقابله خشونت آمیز ترجیح داده اند. ۲) ثابت کرده اند با تحفظ ونشان دادن حساسیت نسبت به مداخلات نیروی مهاجم وسلطه جو، تفاوتها وتنوع قومی ومذهبی و زبانی وفرهنگی موجود در واحدملی فرهنگی ایران را نه تهدید بلکه فرصت می شمارند و ارج می نهند. اگر مداخله ای صورت نگیرد و به صورت فلج کننده ای ازآنان سلب امنیت نشود، این تفاوت ها هرگز مانع جدی برای همدلی وهمبستگی ملی ایرانیان نبوده ونخواهدبود . مردم ایران فارغ از این تفاوتها و تنوعات در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور و در تلاش پی گیر جهت مقابله بااستبداد، ستمگری و بی عدالتی وحراست از آزادی وحق حاکمیت ملی، همراه و یاور یکدیگر بوده اند.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.