بایگانی گزارش و گفتگو از: علی پورسلیمان

یکشنبه ۱۳ام بهمن ۱۳۹۲ در حوزه :
گزارش نشست اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان ایران با مدیر کل آموزش و پرورش تهران

به تشکل های معلمان اعتماد کنید

 

دوشنبه ۲۳ام دی ۱۳۹۲ در حوزه :
نشست نمایندگان تشکل های معلمان بامدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان

ضرورت شفافیت؛ جلب اعتماد و مشارکت سهام داران

 

شنبه ۲۱ام دی ۱۳۹۲ در حوزه :
نشست نمایندگان تشکل های معلمان با رئیس مرکزسنجش وزارت آ.پ‎

ضرورت تجدید نظر جدی درمرکز سنجش وزارت آموزش و پروررش

 

سه شنبه ۲۶ام شهریور ۱۳۹۲ در حوزه :
گزارش دیدار جمعی از فرهنگیان با دکتر اکرمی

آقای فانی تاکنون به وعده هایش عمل نکرده است!

 

جمعه ۸ام شهریور ۱۳۹۲ در حوزه :
گزارش دیدار نمایندگان تشکل های معلمان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش

دردهای معلمان را در کابینه مطرح کنید!

 

گزارش / گفتگو از

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.