شنبه ۱۷ام تیر ۱۳۹۶ , ساعت: ۱۱:۰۴کد مطلب : 104227 نسخه قابل چاپ

رادیکالیسم، با حفظ ارزشهای بنیادین لیبرالیسم

این مصاحبه به صورت کوتاه و تقطیع شده از روی متن بازنویسی شده، درنشریه ایران فردا ( شماره ۳۱ مورخ تیرماه ۱۳۹۶) چاپ و منتشر شده است. آنچه در زیر می آید از روی نسخه اصلی وکامل مصاحبه به همان صورت گفت وگو، رونوشت برداری شده است.

گفت وگو از جوادغلامرضاکاشی

سوال: شما ھمیشه به عنوان چھره ای رادیکال و سوسیالیست شناخته شده اید و به ھمین خاطر از گذشته در معرض انتقادات واتھاماتی بوده اید، میخواستم کمی درباره ی آن دوران و مواضع شما در امت و مباحثی که در آن مطرح میشد، توضیح بدھید.

جواب: ببینید ما با یک ایده و آرمان، یعنی باور ھمزمان به آزادی و برابری و دموکراسی و سوسیالیسم البته بر پایه یک سلسله ارزشھای اخلاقی و جھانبینیِ خداپرستانه، وارد دوره پس از انقلاب شدیم. احزاب انقلابی بر اساس این تصور که پس راز پیروزی انقلاب توده ھا فاقد آمادگی حکومت برخویش اند، عقیده داشتند که این احزاب به عنوان گروه پیشتاز باید خود زمام حکومت را به دست گیرند(در قالب تعابیری مانند رھبری انقلابی، دموکراسی متعھد و یا ارشادی) ایده ای که ازمقطع سال پنجاه و چھار مورد نقد ما بود. شاید ھمان موقع ھم در این باره بحث میکردیم که اگر قرار باشد حکومت بدست مردم باشد، کجا وچه زمان میباید حکومت برخویش( دموکراسی) را تمرین کنند وصلاحیت اداره امور را به دست بیاورند، جز از طریق تشکیل شوراھا، ھرچند ابتدا به دلیل آگاھیِ پایین مشکلاتی پیش میآید. اساساً آن آگاھی اجتماعی که برای اداره ی مملکت و دموکراسی لازم است، جز درجریان تجربه وکنش ھدفمند و آگاھانه اجتماعی (پراکسیس) به دست نمیآید. در نتیجه معتقد بودیم که باید شوراھای گستردهای، به صورت ھمزمان ذیل شورای انقلاب ، وپس ازآن مجلس شورای ملی، در شھرھا، روستاھا، استان ھا و…به وجود بیاید. وقتی ھم انقلاب پیروز شد و من به شورای انقلاب دعوت شدم، در راستای اصلاح امور پیشنھاداتی به صورت مکتوب تھیّه کردم و نزد آقای خمینی بردم وبعداز تآیید وبه توصیه ایشان به شورای انقلاب دادم. یکی این بود که ترکیب شورای انقلاب گسترده شود وھمه ی نمایندگان نیروھای انقلاب وھمچنین نمایندگان اقوام در آن حضور داشته باشند. آنھایی ھم که براساس دوستی آورده شده اند و به عنوان یک شخصیت ملّی مطرح نیستند، بھتراست جای خود را به نمایندگان نیروھا بدھند.

متن کامل مصاحبه را اینجا ببینید


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.