شنبه ۱۷ام خرداد ۱۳۹۳ , ساعت: ۰۲:۰۳کد مطلب : 63753 نسخه قابل چاپ

شاه حسینی٬ شاه نشین چشم ماست

به راستی این رسم سربازی نهضت ملی ایران است که هنوز با عصا اما با توان٬ در راه باور خود پیوسته می رود. این پیوسته رفتن وی را شایسته نام سربازی نهضت ملی ایران می کند. سرباز را علمی بر دوش است؛ نشانه و شاقول راه٬ او علم کش مصدق است. شاید این وفا داری بود که در دهه ۱۳۶۰ه.ش به مشی سیاسیش وفادار ماند. او در عین فشار فراوان حکومت٬ باز بر مبارزه سیاسی اصرار کرد. این علم کشی نام مصدق بی دلیل نیست. هر جا شاه حسینی است نام مصدق هم هست

سخن از سرباز نهضت ملی ایران است. بحث علمدار مصدق است. داستان مستمر استوار نهضت مقاومت ملی و حدیث ایستادگی پیر جبهه ملی ایران و یار غار و پیر ملی- مذهبی هاست. آری در جشن نامه حسین شاه حسینی در باره او سخن ها می توان گفت. چرا که وی انبانی پر از اعمالی دارد که می تواند به آن ببالد. رسم است برخی به مقام خود جلوه می کنند. اما هستند کسانی که به تلاش خود شناخته می شوند.

سرباز نهضت ملی ایران

بی گمان او سرباز تلاشگر نهضت ملی ایران است. خاطراتش از قیام سی ماه ۱۳۳۱ ه.ش چنین است: در جریان تظاهرات خونین رفیقی در کنارم جان داد و من را به ایستادگی در برابر ظلم و به سر بلندی ایران فرا می خواند. این عهد را با خدای خود برای سر بلندی ایران بسته ام . این سخنان را همراه با پند های دیگر در سال ۱۳۸۴ ه.ش وقتی که در خانه‌اش هدی٬ رضا و من را به شام دعوت کرده بود از وی شنیدیم.
این سخنان را به رسم تعریف از خود نگفت. بلکه در آن روزها که بیشتر ما را دعوت به رسیدن به وضع خانواده می کردند. شاه حسینی ما را دعوت به وفاداری راه و عقیده و باور به ایران و سربلندی آن می کرد. به ما نهیب می زد آن وعده که کردی نرود از یادت …
به راستی این رسم سربازی نهضت ملی ایران است که هنوز با عصا اما با توان٬ در راه باور خود پیوسته می رود. این پیوسته رفتن وی را شایسته نام سربازی نهضت ملی ایران می کند. سرباز را علمی بر دوش است؛ نشانه و شاقول راه٬ او علم کش مصدق است. شاید این وفا داری بود که در دهه ۱۳۶۰ه.ش به مشی سیاسیش وفادار ماند. او در عین فشار فراوان حکومت٬ باز بر مبارزه سیاسی اصرار کرد. این علم کشی نام مصدق بی دلیل نیست. هر جا شاه حسینی است نام مصدق هم است. او با بیان تجربیات و خاطرات دیده و شنیده‌اش نام و یاد مصدق را زنده نگه می‌دارد. مصدق را نشانی است؛ خانه احمد آباد٬ آرامگاه مصدق که به غلط قلعه احمد آباده خوانده می‌شود. شاه حسینی سرباز آن خانه نیز هست . او همیشه یاد مصدق را به قول هدی صابر از چای دادن تا سخنرانی کردن پاس داشته است. چه در دوران استقبال‌های گرم و شلوغ و چه در زمان مراسم های خلوت٬ یک نفر همیشه چون سرباز علم مصدق بر دوش دارد. او به امور خانه احمدآباد رسیدگی می کند و حرمت میهمانان را پاس می دارد. نام او حسین شاه حسینی است.

استوار نهضت مقاومت ملی ایران

سرباز نهضت ملی ایران و علم دار مصدق برزگ٬ مداومت در کار دارد. بعد از کودتا ۱۳۳۲ه.ش به مخالفت با دیکاتوری می‌پردازد و علیه کودتا فعال می شود. زمانی که بسیاری فعالیت را صلاح خود نمی دانند؛ وی از پایه‌گذاران مهم نهضت مقاومت ملی می شود. استوار بر سر پیمان٬ تا آرمان نهضت ملی ایران و دموکراسی خواهی را حفظ و به نسل بعد انتقال دهد.او تجربه‌ زیادی در این مورد دارد. تجربه‌ای که حاصل تلاش و کوشش فراوان در آن سالهاست. در این دوران که ملیون به باور خود در برابر چپ به مذهب نزدیک می شوند؛ او را راهنمایی به نام آیت‌االله زنجانی است. روحانی سیاسی مصدقی٬ که حتی در دوران انقلاب هم به آیته الله خمینی نزدیک نشد. و دخالت روحانیت را در قدرت نپذیرفت. بر اساس خاطرات شاه حسینی این روحانی سیاسی مشکل حکومت دینی روحانیون را به خوبی درک کرده و در مورد آن هشدار می‌داده‌است.

دوران نهضت مقاومت ملی٬ دوره بالیدن شاه حسینی است. مردی که با وجود درک اختلافات رهبران جبهه ملی بر سر آرمان نهضت می‌ایستد و بزرگان را به آشتی و همراهی بر سر این آرمان فرا می خواند. هر جا که اختلاف است او نقش پیوند دهنده بازی می کند تا چراغ مقاومت را گرم نگه دارد.این چنین رفتاری از این استوار نهضت مقاومت ملی٬ یک فرمانده در میدان می سازد. پای سخنش که بنشینی متوجه می شوی که چه کولباری گرانی از تجربه دارد. نگاهی که باعث شد زمانی که همه به سوی مبارزه مسلحانه می‌رفتند او اگر چه برای جان بر کفان احترام قائل بود اما بر سر مبارزه مدنی و سیاسی ایستاد بازار٬ ورزش و اصناف تهران و حتی برخی شهرها را در این دوره به خوبی شناخت و با آنان کارهای مدنی فراوانی سامان داد. او در این دوره کارهایش را بیشتر با آیته‌االله زنجانی هماهنگ می کرد. کمک های خیریه به مسیحی و مسلمان٬ حمایت از قهرمانان ورزشی ملی و حرکات صنفی بازار در میان پیشه وران و هیئت های مذهبی تهران نشان از رابطه گسترده او در میان اصناف تهران می دهد.

جزئیات و نحوه مبارزه دوره نهضت ملی ایران در تاریخ ما شناخته شده نیست . دورانی که جمعی چراغ آزادی را با سماجت و مظلومیت به پا داشتند. در این دوره از مقام و منصب دوره نهضت ملی خبری نبود اما آرمان نهضت ملی و مصدق بزرگ پابرجا بود. تحمل سختی‌های مبارزه در عین وفاداری به مشی سیاسی٬ از سوی شاه حسینی نکات قابل توجه زیادی برای ما دارد که هنوز به آن نیاز داریم.

تاریخ ما به تجربیات دو دوره نهضت ملی و نهضت مقاومت ملی نیاز دارد. امثال شاه حسینی تاحدودی با بیان خاطرات خویش توانسته اند این تجربه را منتقل کنند. ویژگی این دوره٬ خط سیاسی و مشی مبارزاتی پارلمانی و مدنی است که با وجود شرایط سخت ادامه یافته است . در عین حال نسبت به مشی های دیگر دستاورد بهتر داشته است.

علم دار مصدقی و انقلاب ایران

تلاش شاه حسینی با عیار مصدقی در جریان انقلاب٬ وی را به عنوان عضو جبهه ملی در کنار طالقانی قرار داد . مردی که می توانست وزنه تعادل پس از انقلاب باشد که متاسفانه با مرگ او این تعادل از میان رفت. و بازرگان نیز به تنهایی نتوانست این تعادل را برقرار کند. بعداز طالقانی طرفداران رفتار معقول و متعادل در میان نیروی انقلاب پراکنده شدند. اما هر یک در حد توان خود تلاش کردند. شاه حسینی یکی از شاخص‌ترین این افراد بود. در دوران سخت دهه ۱۳۶۰ این افراد فقط توانستند که یاد و پرچم مصدق را نیمه افراشته نگه دارند. چرا که زمانه عجیبی بود .انگار امثال مهندس سحابی هم برای برافراشتن راه مصدق به زمان نیاز داشت. زمانی که به مراوده وی با شاه حسینی نیاز داشت. حال باز استوار نهضت ملی خالصانه قرار بود که هم افسران و هم روشنفکران را به خود آورد که راه مصدق را فراموش نکنید.علم دار وظیفه اش چنین است او نه با تئوری بلکه با خاطره و تاریخ و رفتار خود٬ صاحب منصبان را آموزش می دهند.
کار هایی که بسیاری برای مردم می کنند؛ به خوبی دیده نمی شود. نقش شاه‌حسینی در بیعت دوباره ایران فردا با مصدق و بازگشت دوباره مصدق در میان ملی-مذهبی ها و تأئیر وی بر مهندس سحابی در این مورد را نمی توان ندید.
دهه ۱۳۷۰ ه.ش دوره بازگشت به مصدق بود. علم دار مصدق در این دوره هر جا که بود؛ تاریخ را برای آینده به گواه می گرفت. با رفتار و بیان خود نشان می داد که مصدق راه است و نه انتهای راه٬ او نشانه است پیوند وی با مهندس سحابی نشان می داد که وی به فراست در یافته است که راه مصدق برای استمرار درست باید باز خوانی شود. مهندس سحابی هم دوباره مصدق را یافته بود.این بار براین راه٬ نگاه کارشناسی ملی را افزود.

پیر و یار ملی-مذهبی‌ها

حالا آن سرباز نهضت ملی و آن استوار نهضت مقاومت ملی٬ پیر ملیون ایران و یار غار ملی –مذهبی هااست٬ او با کوله باری از تاریخ و خاطرات تلخ و شیرین با حوصله به درد دل ها گوش می دهد؛از جا در نمی آورد٬ نصیحت و پند می دهد وتجربه خوبش می گوید.
او همچنان بر سر آرمان خود ایستاده‌است. سربازی که در راه آزادی و عزت ایران پیر شده است. اما همچنان به سربازی و علم داری مصدق بزرگ افتخار می کند. ما هم به او افتخار می کنیم.


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.