جمعه ۱۱ام مهر ۱۳۹۳ , ساعت: ۱۲:۰۷کد مطلب : 67843 نسخه قابل چاپ

امیرانتظام، تلنگری برای ما

ﺻﺪاﻱ ﺭﻧجور ﺭاﺩﻣﺮﺩﻱ اﺯ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ اﻳﺮان، ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺳﻲ و ﺷﺶ ﺳﺎﻝ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻧﺎم، ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﺎﺩ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ اش ﮔﻮﻳﻲ ﭼﻴﺰﻱ اﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ. ﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺭﻭﺡ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻴﺮاﺙ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﻳﻴﺴﺖ ﺑﺮاﻱ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ.

ﮔﺮﺩ ﭘﻴﺮﻱ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ ی اﻳﻦ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻳﺮاﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ, اﻣﺎ ﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﭻ اﺯ ﻗﻮﻩ ی ﺻﻼﺑﺖ, ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ اﺳﻂﻮﺭﻩ ﻭاﺭﺵ ﻧﻜﺎﺳﺘﻪ, ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ی اﻣﻴﺮاﻧﺘﻆﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺖ, ﻛﻪ اﻣﻴﺮ اﻧﺘﻆﺎم ﺷﺎﻳﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﮒ ﺯﺭﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺯ ﺩﻭﺭاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ اﻣﺎ ﻧﺨﺸﻜﻴﺪﻩ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺳﺒﺰ, ﺳﺒﺰﻱ اﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩ اﻣﻴﺮ اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ, اﺯ ﺟﻨﺲ ﺭﻫﺒﺮﺵ ﭘﻴﺮ محمد اﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻱ.

اﻭ  ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺪاﻱ ﺭﻧﺠﻮﺭ و ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩ و ﺻﺪای ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺷﺘﻨﻲ اﺵ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ اﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ, اﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ و ﺷﺮﻑ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ. ﺷﺮﻑ, ﺁﺭﻱ, ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺎﻫﺪﺳﺖ اﻣﻴﺮ اﻧﺘﻆﺎم ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﺮﻑ ﻣﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ اﻧﺪ , ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ اﻭ با ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﻱ ﺯاﺩ ﺩﺭ بستر بیماری اﻣﺎ اﺯ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﺎﺩاﺭ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ و ﻣﺤﺘﻮاﻱ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ اﻣﻴﺮاﻧﺘﻆﺎﻡ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺭا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ اﻳﻦ ﺳﺮﺩاﺭ ملی ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻠﻨﮕﺮﻱ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﻱ ﻣﺎ و ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﻛﻪ ﺩاﺭﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺗﻠﻨﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺭاﻳﺞ و ﺗﻬﻲ اﺯ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪﻩ ی ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎ  ﻛﻪ اﻣﻴﺮاﻧﺘﻆﺎﻡ ﻫﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﺑﻌﺎﺩ ﺭﻭﺷﻦ و ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ و ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ی ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺮاﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ..

اﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ و سانسور ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ و  ﺟﻌﻞ و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺩﻩ ی ﺳﻴﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ..

اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻣﻬﻨﺪﺱ اﻣﻴﺮ اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻣﻴﺮاﻧﺘﻆﺎﻡ ﻫﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ؟ و ﺑﻪ اﺭاﺩﻩ ی ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ..

ﻣﻦ  ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻢ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺭا ﺑﺪﻫﻢ، ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻜﺎﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﻱ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﻓﻘﻄ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﺩﻫﻢ، ﺗﺎﺭﻳﺦ زندگی و مبارزات امیرانتظام ها و آنچه بر کشورمان رفته است را مطالعه کنند.

نگاهی بیندازیم به تاریخ مبارزات کشورهایی به مانند آفریقای جنوبی که با ماندلای خود چه کردند و نگاهی بیندازیم به کشور خودمان که با امیرانتظام خود چه کردیم.

و آن هم نه از این جهت که ما بخواهیم برای  امیرانتظام کاری کنیم، چرا که امیرانتظام که در ۳۴ سال گذشته به تنهایی بر تاریکه تاریخ ثبت کرد که دوران اسطوره ها و مردان وزنان عاشق وطن و آزادی تمام نشده است، نیازی به ما ندارد، بلکه میهن و ما هستیم که با ارج گذاشتن به مقاومت و مبارزات امیرانتظام و شناختن آن میتوانیم از وجود و تجربه چنین سرمایه عظیم انسانی برای کشورمان بهره بگیریم.


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.