پنج‌شنبه 29th ژانویه 2015 , ساعت: 04:01کد مطلب : 73248 نسخه قابل چاپ
معاون فرهنگی سپاه پاسداران

متاسفانه ۶۰ درصد مردم ماهواره می بینند

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران گفت: بسیجی عمل کردن رمز پیروزی در مقابل تهاجم جبهه دشمن است.

به گزارش  فارس ، سردار محمد‌حسین نجات در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری هنرهای تجسمی لرستان اظهار داشت: هنر به ما می‌آموزد که ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ.

وی ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺭﻭشن‌فکر ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻨﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﺑﯽﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮﺏ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮﺏ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺠﺎﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۶۰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ متاﺳﻔﺎﻧﻪ ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

هاروارد، ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ

ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ هاروارد، ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ سه ﺑﺎﻝ ﻫﺠﻤﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﭙﺎﻩ پاسداران انقلاب اسلامی ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﯾﻦ سئوﺍﻝ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﯾﻢ، ﭼﻨﺪ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩ ﻭ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺟﺒﻬﻪﺍﯼ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪﺱ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ‏(ﺹ‏) ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﻧﺠﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ دشمن را در جبهه‌ایی و بسیجی عمل کردن دانست و ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺒﻬﻪ مهاجم دشمن با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب از سوی جوانان بسیجی ما بی‌نتیجه مانده و دشمن همواره سعی در تخریب فرهنگ ما دارد که خوشبختانه جوانان ما آگاه هستند.

وی گفت: بسیجی نمیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽ‌ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ جهانی ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ جانمایی شود و ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺣﺪﺕ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ و ﺩﻭ ﺭﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ، ﺭﮊﯾﻢ ﮐﻮﺩﮐﺶ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ، ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ بگیرد.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.