دوشنبه ۲۶ام خرداد ۱۳۹۳ , ساعت: ۰۸:۰۳کد مطلب : 64112 نسخه قابل چاپ
نامه تکان دهنده خانواده ۴ زندانی اعدامی:

فرزندان ما در سه روز گذشته هر روز پای چوبه دار رفته‌اند

خانواده ۴ زندانی عقیدتی اهل سنت که در انتظار اعدام هستند در نامه تکان دهنده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور گفته‌اند که فرزتدانشان در سه روز گذشته هر روز تا پای چوبه دار رفته و سپس پس از شکنجه روحی فراوان در حالیکه لباس مخصوص زندانیان در انتظار اعدام را بر تن دارند به قرنطینه بخش اعدام زندان قزل حصار بازگردانده شده‌اند.

جناب ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ٬ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ
ﺑﺎﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ٬ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ٬ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ٬ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻭﮐﻼﺀ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‌ها ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ ﻧﮑﺸﯿﺪﻩ؛ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﻋﯿﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﯿﺰﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯼ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﯾﺐ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺩﻩ شده ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ٬ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻝ ﺣﺼﺎﺭ ﮐﺮﺝ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻧﺪ؛ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺭﻭﺣﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ که ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩﺍﯾﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ؛ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻐﻮ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ زندانیان ﺩﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ .
حبیب الله احمدی – خدارحم دهقانی


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.